Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zinātniskā darba pamati
Kursa kods VidZ3008
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 15/02/2011
Atbildīgā struktūrvienība Vides un ūdenssaimniecības katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Vides inženierzinātņu doktors, doc. Laima Bērziņa

Kursa anotācija
Studiju kursā tiek aktualizēta pētniecība kā būtiska augstākās izglītības studiju un profesionālās darbības sastāvdaļa. Studenti iepazīstas ar zinātniskās pētniecības būtību, pētnieciskā procesa organizācijas gaitu un pētījumu metodoloģijas pamatiem. Studenti iegūst praktiskas iemaņas darbā ar zinātniskiem izdevumiem, izglītības un zinātnes dokumentiem, kā arī sagatavo sava zinātniskā darba anotāciju. Iegūtajām zināšanām jānodrošina studiju noslēguma darba pētījumu izpilde un priekšstats par darba turpināšanas iespējām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratne par zinātnisko pētījumu nozīmi un aktuālajām problēmām vides inženierzinātnes nozarē.
• Prasmes kritiski izvērtēt vides inženierzinātņu nozares jaunāko literatūru un atziņas, pētījuma metodes un pētījuma rezultātus. • Kompetence formulēt darba mērķus un uzdevumus saistībā ar izvēlēto zinātnisko tēmu, veidot literatūras apskatu un izvēlēties pētījuma metodes, plānot to praktisko pielietojumu savā pētnieciskajā darbā.
Kursa plāns
1 Zinātniskās pētniecības būtība un nepieciešamība.
2 Zinātnisko pētījumu veidi.
3 Izglītības un zinātnes sistēma Latvijā.
4 Izglītības un zinātnes dokumenti.
5 Zinātniskā darba struktūra.
6 Pētījuma pamatjautājumi: problēma, pētījuma objekts, mērķis, uzdevumi.
7 Pētījuma aktualitātes pamatojums.
8 Zinātniskās informācijas meklēšana.
9 Literatūras pārskata veidošana.
10 Izmantotās literatūras saraksta un biliogrāfisko norāžu veidošana.
11 Pētījuma metodikas plānošana.
12 Datu apstrādes metodes.
13 Pētījuma rezultātu apkopošana, secinājumu un priekšlikumu veidošana.
14 Pētījuma darba noformēšana.
15 Pētījuma rezultātu sagatavošana prezentācijai. 16 Kopsavilkums. Kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
4 patstāvīgie darbi un 1 kontroldarbs. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2003. 31 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 4. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.
Papildliteratūra
1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillam Press ltd., 1997. 357 p. 3. Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. 94 lpp.
Piezīmes
Obligātais kurss Lauku inženieru fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” un bakalaura studiju programmā „Vides zinātne”.