Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Radioloģija I
Kursa kods Vete4077
Zinātnes nozare Veterinārmedicīnas zinātne
Zinātnes apakšnozare Ķirurģija(Vet)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2017
Atbildīgā struktūrvienība Klīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Veterinārmedicīnas maģistrs, vieslekt. Evija Eihvalde
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.), vieslekt. Armands Vekšins

Priekšzināšanas
Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I
Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II
Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III
Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I
Vete6022, Fizioloģija I
Vete6023, Fizioloģija II
Kursa anotācija
Radioloģijas I kurss apskata jonizējošā starojuma izmantošanu veterinārmedicīnā, kā arī dažādu diagnostikas iekārtu uzbūvi un izmantošanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: par jonizējošo starojumu, rentgena aparātiem, datortomogrāfa, magnētiskās rezonanses, ultrasonogrāfa darbību un pielietojumu veterinārmedicīnā; pamatzināšanas par dažādu ķermeņa anatomisko apvidus rentgenogrāfisko, datortomogrāfijas un ultrasonogrāfijas izmeklēšanu. Vērtēšana – trīs kontroldarbi.
Prasmes: rīkoties ar rentgena aparātiem, ultrasonogrāfu, datortomogrāfu; pielietot dozimetrus praktiskajā darbā. Vērtēšana – praktiskajās nodarbībās.
Kompetence: izprast radiācijas drošības jautājumus, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi. Vērtēšana – trīs kontroldarbi, praktiskās nodarbības.
Kursa plāns
1.Ievads, studiju kursa izklāsts. Radioloģijas vēsture. Jonizējošais starojums. Rentgenstari. Jonizējošais starojums – veidi, avoti, mērīšana, izmantošana. Radioaktivitātes mērvienība, dozu jēdzieni un mērvienības. Rentgena staru izmantošana diagnostikai. Radiācijas bojājumi organismā, dozimetrija, pacienta devas diagnostiskajā radioloģijā. Radiācijas aizsardzības principi, pacienta radiācijas aizsardzība – 6 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Viens kontroldarbs.
2.Rentgena aparāta uzbūve, rentgenogrammas veidošanās principi. Invazīvā radioloģija – angiogrāfija, fluoroskopija, radioterapijas pamati. Datortomogrāfija – ievads, detektoru sistēma, attēlu rekonstrukcija, tehniskie parametri, artefakti, pozicionēšana. Magnētiskā rezonanse. Kontrastēšanas procedūras.
5 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Viens kontroldarbs.
3.Ultrasonogrāfija – ievads, ultraskaņa, attēlu veidošanās. Mājas (istabas) dzīvnieku ultrasonogrāfija. Zirgu ultrasonogrāfija. Lauksaimniecības dzīvnieku ultrasonogrāfija – 5 h lekcijas, 8 h laboratorijas darbi. Viens kontroldarbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentam jānokārto trīs rakstiski kontroldarbi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studentiem jālasa un jāanalizē mācībspēku izsniegtās zinātniskās publikācijas.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikuma norādītajiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu "ieskaitīts", visiem kontroldarbiem jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.
Pamatliteratūra
1.Brien R., Barr F. BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2012. 252 p. 2.Barr F., Kirberger R. BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2006. 286 p. 3.Holloway A., McConnell. BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. UK:: British Small Animal veterinary Association, 2013. 392 p. 4.Clinical radiology of the horse. J.A. Butler ... [et al.]. 3rd ed. Oxford, UK ; Ames, Iowa: Willey-Blackwell, 2008. 748 p. 5.Thrall D.E. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 6th Edition. USA: Elsevier, 2013. 845 p.
Papildliteratūra
Periodika un citi informācijas avoti
LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes
Piezīmes
Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 6.semestrī. Semināri notiek akadēmiskajās grupās.