Excel
Kursa nosaukums Speciālā patoloģija, sekcijas I
Kursa kods Vete3015
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Patoloģija(vet)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir apgūt vispārīgās patoloģijas procesu makro- un mikromorfoloģiju: degenerācijas, nekrozi, atrofiju, asinsrites traucējumus, iekaisumu, imūnpatologijas morfologiju; darba drošību dzīvnieku līķu sekcijās.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Disciplīnas saturs, vēsture, terminoloģija. Laboratorijas darbs (Ld) Noteikumi dzīvnieku līķu sekcijā.
2 Norma, nenorma, patoloģija. Ld Dzīvnieku līķu patologanatomiskās sekcijas tehnika.
3 Patoloģijas pamatprincipi. Ld Orgānu audu patologanatomiskās apskates metodika.
4 Nāves veidi, tanatoģenēze. Ld Dzīvnieku līķu novākšana.
5 Nāves pazīmes. Ld Nekroze.
6 Asinsrites traucējumi. Ld Asins rites traucējumu morfoloģija.
7 Hemorāģijas, tūskas. Ld Infarktu mikro/makromorfoloģija.
8 Alterācijas procesi. Ld Atrofija, hipertrofija.
9 Deģenerācijas. Ld Disproteinozes, klasifikācija.
10 Disproteinozes, celulārās. Ld Deģenerācijas.
11 Disproteinozes, intercelulārās. Ld Deģenerācijas.
12 Dislipidozes. Ld Patologanatomiskā sekcija.
13 Dismineralozes. Ld Konkrementi.
14 Vielu maiņas slimības. Ld Patologanatomiskā sekcija.
15 Imūnpatoloģijas morfoloģija.Ld Patologanatomiskā sekcija. 16 Makrofāgu (RES, RHS, MFS) sistēma. Ld Patstāvīgā darba konspektu analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentam jānostrādā 14 laboratorijas darbi; jānokārto 4 kontroldarbi par (1) sanitāri higiēniskiem jautājumiem, (2) normas/nenormas/patoloģijas analīzes principiem, (3) nāves veidiem un pazīmēm, (4) deģenerācijām; jāsagatavo 8 tēmas patstāvīgi izstrādāto konspektu veidā: (1) ievads patologijā, (2) patologijas būtība, (3) nozologija (4) patogenēze, (5) nāve, (6) asinsrites traucējumi, (7) nekroze, (8), atrofija, hipertrofija.
Pamatliteratūra
1. Naļetovs N. Lauksaimniecības dzīvnieku patoloģiskā fizioloģija un patoloģiskā anatomija. – Rīga: Zvaigzne 1987. – 118.lpp.
2. Parčinskis O., Strupulis A. Lauksaimniecības dzīvnieku patoloģiskā histoloģija. – Jelgava: LLA, 1988. – 80 lpp.
3. Parčinskis O., Strupulis A., Javaite L. Zīdītājdzīvnieku patologanatomiskās sekcijas tehnika. – Jelgava: LLU, 2000. – 54 lpp. 4. Leja J., Pevznere E. Visockis R. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. – R.Zvaigzne, 1988. – 286.lpp.
Papildliteratūra
1. Thomson R.G. Special veterinary pathology. – Ph., Lo., To. 1988. – 440 lpp.
2. StŅnzi H., Weiss E., Allgemeine Pathology fŅr Tierärzte und Studierende der Tiermedizin.Berlin - Hamburg: P.Parey, 1990, 398.
3. Шишков В.П. (ред). Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. – М. Колос. 1999. – 568 с. 4. Cheville N.F. Cell pathology. U.S. Iowe,1996.-515 pp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Veterinārais žurnāls. LVB informatīvais izdevums. ISSN 1407-0065 kopš 1990 g.
2. Waltham Focus. ISSN 0965-4593; kopš 2000. gada
3. Veterinary medicine; kopš 2000. gada. 4. Australian Veterinary Jornal; kopš 2000. gada.
Piezīmes
Obligātais mācību priekšmets VMF augstākās profesionālās studiju programmas 5.semestrī.