Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda I
Kursa kods ValoP299
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 21/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Diana Svika

Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās un rakstīšanā, akcentējot ar mežinženieru specialitāti un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju, balstoties uz starpdisciplināro mācīšana/ā/s pieeju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: augstākā izglītība un akadēmiskā vide, studijas LLU Meža fakultātē; koks, tā uzbūve; koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos, kokaudzes (Kontroldarbs Nr.1);
koksne un tās īpašības, Latvijas mežu raksturojums, Eiropas meži, mežs mežinženieru skatījumā, mežizstrādes metodes un sistēmas (Kontroldarbs Nr.2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas
Kursa plāns
1 Ievads profesionālajā angļu valodā.
2 Meža nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji.
3 Augstākā izglītība un akadēmiskā vide.
4 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Studijas Meža fakultātē
5 Koku nosaukumi. Koku iedalījums skuju un lapu kokos.
6 Koka uzbūve. Koku vecums. Mežaudze.
7 Power point prezentācijas veidošanas un prezentēšanas pamatprincipi.
8 Pārbaudes darbs. Koksnes īpašības un kvalitāte.
9 Plašāk pārstāvētās koku dzimtas Latvijā.
10 Latvijas mežu vispārīgs raksturojums.
11 Eiropas meži un to apsaimniekošana.
12 Mežs mežinženiera skatījumā. Meža tehnoloģija.
13 Mežs kā darba vide un izejvielu avots.
14 Pārbaudes darbs. VAS „Latvijas meži” un Latvijas valsts meža dienests.
15 Mežizstrādes metodes un sistēmas. 16 Prezentācija par izvēlētu tēmu specialitātē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3.iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem
Pamatliteratūra
1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. Tampere, Finland: JVP Forest Systems. 2010. 2887p. ISBN 978-952-92-5269-5
2. Bowes B.G. Trees and Forests a colour guide. London: Manson Publishing, 2010. 288 p. ISBN 978 -1-84076-0859
3. Wallwaork A. English for presentations at international conferences. NY: Springer Science+Business Media, 2010.179 p.ISBN 978-1-4419-6590-5. e-ISBN 978-1-4419-6591-2 4. Auders Ā., Spicer D. P. Royal Horticultural Society Encyclopedia of Conifers: a comprehensive guide to cultivars and species. Nicosia : Kingsblue Pub., 2012. 2 sēj. ISBN 978-1907057151
Papildliteratūra
1. Meža nozares termini :Eiropas Savienības un citos starptautiskos tiesību aktos lietoto meža nozares terminu vārdnīca : angļu-laviešu-angļu = Forest Sector Terminology.Glossary of forest sector terminology used in the EU and other international legislation English-Latvian-English TTC, Meža attīstības fonds. Rīga:Madris, 2007.151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4.
2. Eco- Link. Technology in the Forest [tiešsaiste] [skatīts 21.01.2015]. Pieejams: http://www.forestinfo.org/sites/default/files/pdfReports/12-2TechInForest.pdf. 3. Forest management.[tiešsaiste] [skatīts 21.01.2015]. Pieejams http://www.cifor.org/forest-management
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltic Timber Jornal. ISSN-1691-0494
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X 3. International Forest Policy. ISSN 1058-6768
Piezīmes
Kurss iekļauts obligātajā daļā MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijās.