Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda I
Kursa kods ValoP295
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 21/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Diana Svika
pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Aija Pētersone

Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes angļu valodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar kokapstrādi un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- koks un tā uzbūve, koka saknes, stumbrs, lapotne un to funkcijas, koku iedalījums un sugas (Kontroldarbs Nr. 1);
- koksnes uzbūve, koksnes ķīmiskais sastāvs – celuloze, hemiceluloze, lignīns, koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts, koksnes mehāniskās īpašības, koksnes vainas un to klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 2). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa plāns
1.Ievads profesionālajā svešvalodā.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu
2.Meža nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji
3.Augstākā izglītība. Studijas Meža fakultātē. Kokapstrādes specialitāte.
4.Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
5.Koks un tā uzbūve.
6.Koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos.Koku nosaukumi.
7.1.pārbaudes darbs. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums.
8.Koksnes uzbūve. Koksnes ķīmiskais sastāvs.
9.Koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts.
10.Koksnes mehāniskās īpašības.
11.Koksnes vainas. Koksnes vainu klasifikācija.
12.2. pārbaudes darbs. Koksnes mitrums. Koksnes žāvēšana.
13.Mežizstrādes operācijas. Kokmateriālu nogādāšana zāģētavās.
14.Zāģētavas. Moderno zāģētavu tehniskais aprīkojums. Latvijas lielākie kokzāģēšanas uzņēmumi.
15.Power Point prezentācijas veidošanas pamatprincipi. 16.Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.Izstrādāts individuālais darbs:
a)patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b)sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c)rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d)iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu. 2.Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1.Dinwoodien J.M. Timber: Its Nature and Behaviour. London: E & FN Spon, 2000. 257 p. ISBN 0419255508
2.Hough R.B. The Woodbook. Köln: Taschen, 2002. 863 p. ISBN 3822817422
3.Ridsdale C., White J, Usher C. Trees. New York: DK Ltd., 2005. 360 p. ISBN 1405326980
4.Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. General Technical Report. USDA, Madison. 2010, 508 p.[Tiešsaiste][Skatīts 08.03.2016]. Pieejams: https://webmail.llu.lv/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&uid=7437&mailbox=SU5CT1g&uniq=14574587864
Papildliteratūra
1.Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Rīga: Madris, 2007. 151 p. ISBN 978-9984-31-433-4
2.Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7 3.The Complete Illustrated Guide to Woodworking: tools, techniques, projects, picture framing. London: Hermes House, 2009. 512 p. ISBN 9781572155817
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X. 3. International Wood Projects Journal. ISSN 2042-6445.
Piezīmes
Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.