Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Spāņu valoda I
Kursa kods ValoP226
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. philol., doc. Inese Ozola
Mg. philol., Pablo Cabezas Miranda

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes spāņu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2). Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Neformālas iepazīšanās, sasveicināšanās, atvadīšanās un atbilstošā uzvedības etiķete.
2 Formālas iepazīšanās, sasveicināšanās un atvadīšanās un atbilstošā uzvedības etiķete.
3 Informācija par sevi.
4 Valstis, tautības un profesijas.
5 Iepazīstināšana ar citām personām.
6 Progresa tests.
7 Dzīvesvieta.
8 Dzīvesvietas apkārtne.
9 Dzīvokļa īrēšana.
10 Dzīvokļa un mājas pirkšana.
11 Progresa tests.
12 Spānijas un Latīņamerikas pilsētas un to rajoni.
13 Orientēšanās pilsētā.
14 Neformālas tikšanās.
15 Progresa tests. 16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti trīs progresa testi un nokārtota ieskaite, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Veikti mājas darbi pēc prasībām.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1. Krbcova M. Spāņu valodas pašmācība + CD. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 232 lpp. ISBN 978-99340-22890
2.Gonzales C.,S. IDale a la gramatica! 2011. enCLAVE-ELE. pp.111, ISB9788496942318
3.Álvarez Martínez, M.A, Blanco Canales, A, Gómez Sacristán, M.L, Pérez De la Cruz, N. Nuevo Sueña 1. 2015. ANAYA-ELE. pp 200, ISBN 9788469807606
4.Moreno C, Moreno, V, Zurita P. Nuevo Avance Básico. 2010. SGEL ELE. pp 224, ISBN 9788497785952 5.Equipo Prisma (V.V.A.A.) Prisma A1 Comienza. 2002. EDINUMEN. pp. 152, ISBN 9788498480009
Papildliteratūra
1. Cortés Moreno M. Guía de usos y costumbres. Madrid: Edelsa, 2003. 191 p. ISBN: 978-84-7711-592-2
2. Ángeles Palomino M. Dual. Pretextos para hablar. Madrid: Edelsa, 2003. 224 p. ISBN 9788477112389 3. Martín M.T., Pérez L., Ramos J. Español lengua viva 1. Madrid: Santillana Educación, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Valodas testi spāņu valodā. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.cervantes.to/test_inicial.html
2. Testi un uzdevumi tiešsaistē. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.e-spanyol.hu/en/tests.php 3. Spāņu valodas gramatikas uzdevumu tiešsaistē. [tiešsaiste]. [skat.internetā 28.04.2013.]. Pieejams: http://www.cicclapaz.com/spanishonline.html
Piezīmes
Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.