Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Vācu valodas pamati
Kursa kods ValoP206
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. philol., vieslekt. Oksana Mališeva

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Priekšmeta mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes vācu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.
Vērtēšana ieskaitīts/neieskaitīts
Kursa saturs(kalendārs)
1 Iepazīšanās, uzvedības etiķete.
2 Informācija par sevi.
3 Iepazīstināšana ar citām personām.
4 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums.
5 Dzīvesvietas apkārtne.
6 Vācijas Federācijas pilsētas. Progresa tests.
7 Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi
8 Pareizs laiks, darbalaiks. Vācijas lielākās pilsētas.
9 Pastaiga pa Rīgu. Ievadnodarbība pastāvīgam darbam internetā Vācu valodā.
10 Vācu virtuve, ēdieni un dzērieni.
11 Maltīte restorānā, lūgumi un ierosinājumi.
12 Kultūras un sporta pasākumi, vaļasprieki. Progresa tests.
13 Ieskats Austrijas virtuvē, ēdienkartes sastādīšana
14 Veselīgs uzturs. Cilvēka izskats un raksturs.
15 Ģimene, radu raksti. Progresa tests 16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~500 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.2 pārbaudes darbi. 2.Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts teksts – 500 rakstu zīmes. ~ 3minūšu gara prezentācija.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē ar atzīmi veidojas no: pārbaudes darbi (80%) + individuālie darbi (20%) Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1. Becker, N., Braunert, J. (2009): Alltag, Beruf&Co. Kursbuch+Arbeitsbuch. Niveau A1/1. 1. Aufl. HueberVerlag. 119 Seiten, ISBN 978-3-19-101590-9.
2. Aufderstraβe, H., Bock, H. (2003): Themen 1 aktuell. Kursbuch. 1. Aufl. Max HueberVerlag. 160 Seiten, ISBN 3-19-001690-9.
3. Evans, S., Pude, A., Specht, Fr. (2012): Menschen.Kursbuch. Niveau A1.2. 1. Aufl. HueberVerlag. 95 Seiten, ISBN 978-3-19-501901-9.
4. Kopp, G., Büttner, S. (2004): Planet 1. Deutsch fürJugendliche. Niveau A1. 1. Aufl. HueberVerlag. 128 S, ISBN 978-3-19-011678-2.
Papildliteratūra
1. Tulkotājas Taube, M., Treskina, I. (2003): 5 valoduvizuālāvārdnīca. ApgādsZvaigzne ABC. 400 lpp., ISBN 978-9984-36-046-1.
2. Bogdzeviča, L., Keiša, Dz. (2004): Basisgrammatik. Erklärungen und Übungen. IzdevniecībaRaKa, ISBN 9984-15-603-6.
3. (Hrsg.) Kunkel-Razum, K., Scholze-Stubenrecht, W., Wermke, M. (2003): DeutschesUniversalwörterbuch. 5. Aufl. Dudenverlag. 1892 Seiten, ISBN 3-411-05505-7.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Presse und Sprache. ArtikelausführendendeutschsprachigenZeitungen. Nivau A1-C2. Carl Ed. SchünemannVerlag KG, Bremen.
2. Deutsch lernenbei:[tiešsaiste] (skatīts 10.01.2019.) https://mein-deutschbuch.de/startseite.html
3. Deutsch lernenbei:[tiešsaiste] (skatīts 10.01.2019.) https://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/grammatik_1.php
Piezīmes
Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.