Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda
Kursa kods ValoP176
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā 96
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 96
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Ekonomikas doktors, asoc. prof. Gunita Mazūre

Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Programma paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos - lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – nozares terminoloģija: ar ūdens saimniecību, teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu, ekoloģiju un vides jautājumiem saistīta terminoloģija, profesionālā informācija angļu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c.). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām. • Kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.
Kursa plāns
1 Robežekonomika vai līdzsvarota sabiedrība.
2 Vides pētīšana.
3 Vides pētīšana.
4 Vides kvalitātes kontrole un uzlabošana.
5 Cilvēka faktors vides saglabāšanā.
6 Attīstītās un neattīstītās valstis.
7 Vides kvalitātes kontrole un uzlabošana.
8 Sociālā un tehniskā pieeja vides saglabāšanā.
9 Vides problēmu klasifikācija.
10 Vides problēmu klasifikācija.
11 Resursu izsīkšana.
12 Vides degradācija un likums.
13 Globālās izmaiņas.
14 Globālās izmaiņas.
15 Vides likums ASV un LR. 16 Eksāmens.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Pamatliteratūra
1. ”Basic Technical English” Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage” Oxford University Press, 90.lpp. 2. ”Basic Technical English” Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage” Oxford University Press, 90.lpp.
Papildliteratūra
1. ”Introduction to Physical Geography” Arthur N.Strahler, 1970, 457.lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. ”National Geographic” 2. „Zinātnes Vēstnesis”
Piezīmes
Priekšmets iekļauts LIF pilna laika studiju programmas " Vides un ūdens saimniecībā" obligātajā daļā, 1., 2., 3., 4. semestrī.