Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda I
Kursa kods ValoP155
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 48
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 28/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Aija Pētersone

Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakse ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Programma paredz pilnveidot studentu prasmi visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- enerģija, spēks, jauda un to mērvienības; kinētiskā enerģija, potenciālā enerģija, gaismas enerģija, atomenerģija, ķīmiskā enerģija, lietderīgā enerģija, nelietderīgā enerģija, siltuma enerģija, siltuma avoti, siltuma pārneses veidi (Kontroldarbs Nr. 1);
- siltumdzinēji; iekšdedzes dzinēji, to veidi, galvenās sastāvdaļas un darbības principi; elektromotors, tā galvenās sastāvdaļas un darbības principi (Kontroldarbs Nr. 2);
- elektriskā strāva, spriegums, pretestība, maiņstrāva, līdzstrāva, elektriskā ķēde, elektriskās ķēdes komponenti un veidi, īsslēgums, strāvas pārtraucējs, drošinātāji un to veidi (Kontroldarbs Nr. 3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa plāns
1 Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Ievads specialitātē.
2 Enerģija, spēks, jauda. Enerģijas nezūdamības likums. Enerģijas transformēšanās.
3 Enerģijas veidi. Kinētiskā enerģija. Potenciālā enerģija. Gaismas enerģija. Atomenerģija. Ķīmiskā enerģija.
4 Siltuma enerģija. Siltuma avoti. Siltuma nozīme un pielietojums.
5 1. kontroldarbs. Enerģija. Siltumdzinēji. Tvaika dzinējs.
6 Iekšdedzes dzinēja veidi. Dīzeļa dzinējs. Benzīna dzinējs.
7 Iekšdedzes dzinēja uzbūve un darbības principi. Divtaktu un četrtaktu dzinēji.
8 Dzesēšanas sistēma. Eļļošanas sistēma. Barošanas sistēma. Aizdedzes sistēma. Akumulatora baterija.
9 Elektromotors. Uzbūve, darbības principi.
10 2. kontroldarbs. Iekšdedzes dzinējs. Elektriskā strāva. Spriegums. Pretestība. Maiņstrāva. Līdzstrāva.
11 Elektriskā ķēde. Elektriskās ķēdes komponenti un veidi. Slēdzis.
12 Elektrības vadi un kabeļi. Elektrības vadu veidi.
13 Kontaktrozetes. Kontaktspraudņi. Uzbūve un veidi.
14 Elektriskās enerģijas skaitītājs. Sastāvdaļas. Skaitītāju veidi. Īsslēgums un tā novēršana.
15 3. kontroldarbs. Elektriskā strāva. Elektrisko aparātu veidi. Bojājumi, to cēloņi, novērtēšana, remonts. Aparātu apkope. 16 Semestra individuālā darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.Izstrādāts individuālais darbs:
a)patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
b)sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c)rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d)iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu. 2.Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1. Bonamy D. Technical English. Pearson Education Ltd, 2008. 128 p. ISBN 978-1-4058-4547-2
2. Evans V., Dooley J., O`Dell T. Career Paths: Electrician. Express Publishing, 2012. ISBN 978-1-4715-0524-9
3. Hollett V., Sydes J. Tech talk: Intermediate. OUP, 2010. 120 p. ISBN 0194575411 4. Ibbotson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009. 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2
Papildliteratūra
1. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca: 1. sēj. Rīga: Jumava, 1997. 343 lpp. ISBN 9984-05-121-8
2. Dictionary of Energy. Edited by Cleveland C.J., Morris C. Elsevier, 2006. 503 p. ISBN 13: 9780080445786 3. Grussendorf M. English for Presentations. OUP, 2007. 80 p. ISBN: 0194579360
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Agricultural Engineering Research.[Tiešsaistē]. Published by Elsevier Science. [skatīts 27.02.2014] Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00218634 ISSN (printed): 0021-8634.ISSN (electronic): 1095-9246
2. International Journal of Renewable and Sustainable Energy. [Tiešsaistē] [skatīts 27.02.2014.] Pieejams: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive.aspx?journalid=169&issueid=1690101 ISSN: 2326-9723 (Online) 3. Renewable Energy Journal.[Tiešsaistē] [skatīts 27.02.2014.] Pieejams: http://www.journals.elsevier.com/renewable-energy ISSN: 0960-1481
Piezīmes
Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.