Excel
Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda II
Kursa kods ValoP050
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 100
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Būvniecība un arhitektūra.
2 Būvniecība aizvēsturiskajos laikos: cilvēces pirmā pieredze celtniecībā.
3 Antīkā arhitektūra: Ēģipte un Babilonija.
4 Antīkā arhitektūra: Senā Grieķija.(Videofilma)
5 Antīkā arhitektūra: Senā Roma (video).
6 Viduslaiki. Cietokšņi un pilis.
7 Londonas Tauera – viduslaiku pils.
8 Viduslaiki. Gotika. Katedrāles un klosteri.
9 Renesanses un reformācijas laikmeta arhitektūra.
10 Baroka. Jelgavas pils.
11 Klasicisma arhitektūra.
12 Modernisma un postmodernisma arhitektūra.
13 Pēdējās tehnoloģijas. Debesskrāpji.
14 Būvniecība kā ekonomikas nozare Latvijā.
15 Būvniecības nākotne. 16 Kopsavilkums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 50 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Pamatliteratūra
1. Killers, V.K. Latviešu-angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. Avots, 2002.
2. Cormack, M.B. The First Book of Stones, New York 1988.
3. Cullen, G. Townscape, N.Y., 1991. 4. English for Technical Colleges, Zvaigzne, 1991.
Papildliteratūra
1. Hammond, P. The Tower of London. London 1987
2. Bruģis, D. Historisma pilis Latvijā. Sorosa fonds, 1996.
3. North Russian Architecture, Moscow, 1988. 4. Vides Zinības (angļu-latviešu skaidrojošā vārdnīca). Rīga 2000.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ekoloģiskā būvniecība
2. Būvniecība
3. Būvniecība Latvijā 4. Civil Engineering
Piezīmes
Priekšmets iekļauts LIF studiju programmas "Būvzinātne" obligātajā daļā, 2.semestrī.