Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I
Kursa kods ValoP031
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 01/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Dace Skrupska
pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Aija Pētersone

Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārvalstu studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un kompetences visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecību saistīto un radniecīgo jomu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- augsne: augsnes struktūra, augsnes degradācijas procesi, augsnes apstrāde (Kontroldarbs Nr. 1);
- augs, tā daļas un to funkcijas; mēslojums, augu aizsardzība, nezāļu apkarošana (Kontroldarbs Nr. 2);
- augkopība, laukkopība, graudkopība, dārzkopība (Kontroldarbs Nr.3). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa plāns
1.Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Studijas augstskolā. Lauksaimniecības fakultāte.
3.Nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji. Lauksaimniecības galvenās nozares.
4.Augsne. Augsnes struktūra.
5.Augsnes degradācijas procesi. Augsnes apstrāde.
6.1. kontroldarbs. Augsne. Augs, tā daļas un to funkcijas.
7.Augu barības elementi. Mēslojums.
8.Augu slimības un kaitēkļi. Augu aizsardzība.
9.Nezāles. Nezāļu apkarošana. Herbicīdi.
10.2. kontroldarbs. Augi un augu aizsardzība. Augkopība. Augkopības galvenās nozares. Laukkopība.
11.Graudkopība. Procesi, tendences, virzieni.
12.Dārzkopība. Augļkopība. Augļu un ogu audzēšana. Puķkopība.
13.Dārzeņkopība. Dārzeņu audzēšana.
14.3. kontroldarbs. Augkopība. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi.
15.Semestra individuālā darba prezentācija. 16.Semestra individuālā darba prezentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (prezentācijas), savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
1.Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlētā profesionālā teksta apjoms– 20 000 rakstu zīmes. Rakstiski sagatavots kopsavilkums, 30 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski – atsevišķu teksta daļu tulkojums, 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izlasīto profesionālo literatūru. 2.Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās, pārbaudes darbos un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1.Biotechnologies for Agricultural Development. FAO. Proceedings. 2011. 594 p. [Tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.] Pieejams: http://www.fao.org/docrep/014/i2300e/i2300e.pdf ISBN 978-92-5-106906-6
2.Heldman D. R., Moraru C. I. Encyclopedia of Agricultural, food, and biological engineering. CRC Press, 2011. 1942 p. ISBN 9781439811115
3.Soil Conditions and Plant Growth. Edited by P. J. Gregory, S. Nortcliff. Hoboken [N.J.]: Wiley-Blackwell, 2013. 461 p. ISBN 978-1-4051-9770-0 4.Sullivan N. O., Libbin J. D. Career Paths: Agriculture. Books 1-3. Express Publishing, 2013. ISBN 978-1-78098-378-3
Papildliteratūra
1. Angļu-latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca. English-Latvian Glossary of Agricultural Terms. TTC, ES Phare programma. Rīga: Jāņa sēta, 2000. 238 lpp. ISBN 9984-657-03-5
2.Grussendorf M. English for Presentations. OUP. 2007. 80 p. ISBN: 0194579360 3.Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: terminu skaidrojošā vārdnīca. Soil Science: Glossary of terms. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp. ISBN 978-984-48-077-0
Periodika un citi informācijas avoti
1.Pests and Diseases [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.]. Pieejams: http://www.gardeners.com/how-to?folder=2008
2.The Journal of Agricultural Science [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.] Pieejams: http://journals.
cambridge.org/action/displayBackIssues?jid=ags E-ISSN: 1469-5146 3.Vegetable Resources [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2016.]. Pieejams: http://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/
Piezīmes
Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.