Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda III
Kursa kods Valo3026
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, vieslekt. Ieva Lazdiņa

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir akadēmiskiem mērķiem un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – nozares terminoloģija: ar zemes ierīcību un pārvaldību, nekustamo īpašumu, ekoloģiju, un vides jautājumiem saistīta terminoloģija, profesionālā informācija angļu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
• Prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (telefonsaruna, darba intervija, lietišķā sarakste, elektroniskie dokumenti u.c.). Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām. • Kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu svešvalodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.
Kursa plāns
1.Ievadnodarbība
2.Vides problēmas un to radītās sekas. Vides problēmu iespējamie risinājumi.
3.Klimata izmaiņas, globālā sasilšana un siltumnīcas efekts.
4.Piesārņojums. Atkritumi.
5.Mežu izciršana. Augsnes erozija.
6.Lauksaimniecība un apkārtējā vide.
7.Pārapdzīvotība. Dabas resursu izsīkšana.
8.Ilgtspējīgā enerģija. Alternatīvās degvielas. Atjaunojamie resursi.
9.Otrreizējā izejvielu pārstrāde. Atkritumu apsaimniekošana.
10.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
11.Ilgtspējīga lauksaimniecība.
12.Inženierzinātnes.
13.Tehniskas funkcijas. Tehnoloģiju izmantošana.
14.Inovācijas.
15.Materiālu tehnoloģija. 16.Materiālu raksturlielumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sagatavoti mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāts un aizstāvēts semestra individuālais darbs. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Pārbaudes veids - eksāmens.
Pamatliteratūra
1.Cullen P. Vocabulary for IELTS. (2008) Cambridge: Cambridge University Press., 174 p.
2.Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. (2008) Cambridge: Cambridge University Press., 112 p.
3.Ibbotson M. Engineering: Technical English for Professionals. (2009) Cambridge: Cambridge University Press., 144 p. 4.Kelly K. Geography. (2009) Oxford: Macmillan., 231 p.
Papildliteratūra
1. Cullen P. Vocabulary for IELTS. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 178 p. ISBN-0521709768
2. Ince M. The Rough Guide to the Earth. [tiešsaiste]. London: Rough Guides, 2007. 315 p. [skatīts 04.12.2013.]. ISBN- 1843535890 Pieejams: http://www.scribd.com/doc/47257083/The-Rough-Guide-to-the-Earth-2007 3. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 318 p. ISBN-0521689392
Periodika un citi informācijas avoti
1. AMBIO: a journal of the human environment. Stockholm : Royal Swedish Academy of Sciences. ISSN 0044-7447. Pieejams arī tiešsaistē LLU FB datubāzē EBSCO http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=KNR&site=ehost-live.
2. GeoInformatics: magazine for Geo-IT professionals. Emmeloord: CMedia Productions BV. ISSN 1387-0858. 3. Landscape Research. Abingdon : Carfax, -1999- ISSN 0142-6397. Pieejams arī tiešsaistē EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&jid=0V4&site=ehost-live
Piezīmes
Kurss iekļauts VBF pilna laika studiju programmas "Vide un ūdens saimniecība" obligātajā daļā.