Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda II
Kursa kods Valo2057
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 20/01/2016
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, doc. Ina Gode
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā, vieslekt. Oksana Mališeva

Priekšzināšanas
Valo1055, Profesionālā angļu valoda I
Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti ir apguvuši ar profesionālo izglītību, t.i., dizaina nozari saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa plāns
1.Fonti.
2.Multimediju dizains.
3.Tekstu grafiskā apstrāde (DTP).
4.Datorizētā projektēšana (CAD).
5.Izglītības un karjeras iespējas dizaina nozarē.
6.CV, motivācijas vēstule.
7.Kontroldarbs II
8.Videospēļu dizains.
9.Interjera dizains.
10.Vides dizains.
11.Reklāmas dizains.
12.Korporatīvais stils.
13.Interaktīvais dizains.
14.Anotācija.
15.Dizains mūzikas industrijā.
16.Studentu prezentācijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, 10 000 zīmes, Prezentācija:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; 3.iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).
Pamatliteratūra
1. Berge, P. Yves Saint Laurent Style. New York: Harry N. Abrams Inc., 2008. 350 p. ISBN: 9 780-0-810 9-7120-2.
2. Gromling A., Lingesleben T. Masters of Italian Art. Botticelli. H.F. Ullmann. 2007. 120 p., ISBN: 978-3-8331-3808-9.
3. Macaulay R. The Social Art. Language and Its Use. 2nd edition. Oxford University Press. 2006. 244 p., ISBN: 978-0-19-518796-0 4. Rabun J.H., Kendal C.L., Rabun J.L. The Anglicized and Illustrated Dictionary of Interior Design. 2007. ISBN-13: 978-0130925381
Papildliteratūra
1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. 846 p. ISBN: 978-0-19-479902-7.
2. Scott K. The Rococo Interior. Yale University press. 1995. ISBN 9780300045826. 3. The Visual Dictionary [tiešsaiste] [skatīts 22.01.2016.]. Pieejams: http://www.visualdictionaryonline.com
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Journal of Fashion Design. Technology and Education [tiešsaiste] [skatīts 22.01.2016.]. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/loi/jfmm
2. International Journal of Fashion Studies [tiešsaiste] [skatīts 22.01.2016.]. Pieejams: http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/infs 3. Journal of Fashion Technology & Textile Engineering [tiešsaiste] [skatīts 22.01.2016.]. Pieejams: http://www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php
Piezīmes
Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Litišķais dizains un amatniecība" obligātajā daļā.