Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda II
Kursa kods Valo2051
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 05/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. philol., vieslekt. Irina Orlova

Priekšzināšanas
Valo1047, Profesionālā angļu valoda I
Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski. Vērtēšana: eksāmens
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ilgtspējīga būvniecība. Modernās tehnoloģijas būvniecībā. Starptautiskā komunikācija.
2 Materiālu formāti. Salīdzināšana, izvērtēšana (rakstīšana).
3 Ēku konstruktīvie elementi. Apakšzemes daļa, pamati.
4 Pāļu pamati, vertikālie balsti, sijas, sienas.
5 Virszemes daļa. Pārsegumi. Jumti, pakāpieni
6 Iekšējie darbi. Logi un durvis, vārti. Klasifikācija, konstrukcija. Stiklošana
7 Savienojumi. Savienojumu elementi. Kopsavilkuma rakstīšanas principi.
8 Namdara un būvgaldnieka darbi. Mēbeles
9 Iekšējie darbi. Grīdas segumi. Sienu apdare.
10 Ēku tehniskais aprīkojums. Jumta segumi, hidroizolācija
11 Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija. Procesa-rezultāta analīze.
12 Elektriķa darbi. Sienas kontakti. Apgaismojums
13 Ūdensapgāde. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi. Ūdensvada armatūra. Prezentācijas pamatprincipi.
14 Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana. Lietusūdens novadīšana. Prezentāciju veidošana un prezentēšana.
15 Referātu prezentācija 16 Referātu prezentācija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%. Noslēgumā eksāmens. Students var kārtot eksāmenu, ja ir izpildītas visas prasības.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; 3 - iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca)
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija.
Pamatliteratūra
1. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). ISBN 13: 9781405845540 ISBN 10: 1405845546 Pearson Education Ltd, 2008. 124 p.
2. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. ISBN-10: 0521715180. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p.
3. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. ISBN-10: 0521734886 | ISBN-13: 978-0521734882, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p. 4. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca.ISBN10: 5401010583, ISBN13: 9785401010582 Rīga: Avots, 1999. 203. lpp.
Papildliteratūra
1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. ISBN-10: 0632064137 | ISBN-13: 978-0632064137. Oxford: Blackwell Science, 2003. 290 lpp.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. ISBN: 0582539722, Harlow : Longman, 2003. 95 lpp. 3. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. ISBN 10: 0910460035 / ISBN 13: 9780910460033. Craftsman Book Company, 2005. 158 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Building Design and Construction. ISSN 0007-3407
2. Latvijas būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 3. Civil Engineering. Publisher: American Society of Civil Engineers. ISSN 0885-7024 [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams EBSCO MasterFILE Premier: http://search.ebscohost.com/
Piezīmes
Kurss iekļauts VBF studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.