Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda
Kursa kods Valo1057
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/04/2017
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Filoloģijas doktors, doc. Inese Ozola

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir akadēmiskiem videi un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra, augsnes zinātne, augsnes struktūra, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 1);
- ūdens krājumi, ūdens cikls, ūdensapgāde, vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, notekūdeņu attīrīšana, virszemes ūdeņu notece (Kontroldarbs Nr. 2). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, stāstījumu, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa plāns
1.Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā.
2. Terminoloģija vides zinātnē un ūdenssaimniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
3. Zemes sistēmas: atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra. Terminu tulkošana un skaidrošana
4. Augsnes zinātne. Augsnes struktūra. Dažādi augsnes tipi. Zemes lietošanas veidi.
5. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija.
6. Kontroldarbs Nr.1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7. Ūdens krājumi. Vides sistēmas. Ūdens aprites cikls.
8. Ūdensapgāde. Kanalizācija. Procesu apraksts.
9. Vides aizsardzības aspekti. Ūdens piesārņojums: problēmas un risinājumi.
10. ANO ilgtspējīgas attīstības jēdziens un mērķi. Terminu vārddarināšanas aspekti.
11. Piesārņoto notekūdeņu attīrīšana. Virszemes ūdeņu notece.
12. Klimats un nokrišņi. Gatavošanās prezentācijām.
13. Kontroldarbs Nr.2 / Vides inženierim nepieciešamās prasmes.
14. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule. Darba intervija.
15. Vielas atkārtojums. Terminu vārdnīcu iesniegšana. 16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, stāstījums par vienu no semestra laikā apgūtām tēmām. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.
Pamatliteratūra
1.Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths: Environmental Science. Books 1 - 3. Express Publishing. 2013. 123 p. ISBN 9781780986692
2. Czerw A., Durlik B., Hryniewicz M. Geo-English. Wydawniciwa AGH, Krakow, 2010. 219p. ISBN 9788374643566
3. Cech T., Principles of Water Resources: History, Development, Management and Policy. Wiley, 2009. 531p. ISBN 0470136316 4. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
Papildliteratūra
1.Andersson M., Migula P., Ryden L. Environmental Science. 2003. Uppsala: The Baltic University Press. 97 p. ISBN 91-970017-0-8
2.Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/ 3.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. 309 p. ISBN978052167743
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal GEO Informatics [tiešsaiste] [Skatīts 05.12.2018] Pieejams: http://www.geoinformatics.com 2. Environmental Science. [tiešsaiste] [Skatīts 05.12.2018] Pieejams: http://www.environmentalscience.org/ 3. Food and Agriculture Organizsation of the United Nations. [tiešsaiste] [Skatīts 05.12.2018.] Pieejams: http://www.fao.org
Piezīmes
Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.