Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Angļu valoda ārējos sakaros I
Kursa kods Valo1024
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/03/2014
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Filoloģijas doktors, doc. Inese Ozola

Kursa anotācija
Studiju kurss paredz angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar sociālajām zinātnēm, ekoloģiju, vides zinātni un vides aizsardzību saistītu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- masu komunikācijas līdzekļi, sociālie mediji, sabiedriskie mediji, uzņēmumu veidi, struktūra (Kontroldarbs Nr. 1);
- kultūra un tradīcijas, starpkultūru komunikācija, globalizācijas dažādās izpausmes, vides aizsardzība (Kontroldarbs Nr. 2). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Kursa plāns
1.Studijas augstskolā, izglītības termini angļu valodā.
2.Masu komunikācijas vai plašsaziņas process.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
3.Masu mediji. Ziņu mediji. Sabiedriskie mediji. Terminu skaidrošana, tulkošana.
4.Sociālie mediji. Leksikas slāņi. Komunikācijas zinātnēs lietotā terminoloģija.
5.Uzņēmumu un organizāciju struktūra. Uzņēmuma menedžments.
6.Kompānijas raksturojums. Kompānijas mājas lapas analīze. Eseja.
7.Kontroldarbs Nr. 1. Drukātie mediji svešvalodā.
8.Globalizācija.Globalizācijas procesu atšķirīgi vērtējumi.
9.Kultūra un sabiedrība. Kultūru daudzveidība. Starpkultūru komunikācija.
10.Latvijas tradīcijas un paradumi starptautiskā kontekstā. Stereotipi.
11.Ekoloģija un vides aizsardzība. Dabiskā vide – termini, jēdzieni, to nozīme un skaidrojumi.
12.Vides problēmas un to radītās sekas. Vides problēmu iespējamie risinājumi.
13.Kontroldarbs Nr. 2. Vides problemu atspoguļojums medijos.
14.Filmu žanrs, filmu veidi, filmu recenzijas.
15.Divu recenziju salīdzinājums. 16.Seminārs - diskusija par semestrī apgūtām tēmām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra individuālais darbs (profesionālās literatūras lasīšana). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.izlasīts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes); 2.sniegta prezentācija par tekstu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulatīvais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās, pārbaudes darbos un semestra individuālā darba vērtējuma.
Pamatliteratūra
1.Ceramella N., Lee E. Cambridge English for the Media. 2010. Cambridge University Press. 112 lpp. ISBN 9780521724579
2.Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader. 2011. Pearson. 176 lpp. ISBN 9781045812917
3.Andersson M., Migula P., Ryden L. Environmental Science. 2003. Uppsala: The Baltic University Press. 97 lpp. ISBN 91-970017-0-8 4.Cullen P. Vocabulary for IELTS. 2008 Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521179218
Papildliteratūra
1.Giddens A. Sociology. 2009. Cambridge: Polity Press, 1094 lpp. ISBN 139780745643571
2.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.2011. 309 lpp. ISBN9780521677431 3.McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. 2010. Cambridge: Cambridge University Press, 176 lpp.ISBN 9780521689397
Periodika un citi informācijas avoti
1.British Broadcasting company. [tiešsaiste] (skatīts 04.09.2018) https://www.bbc.com
2.Interneta žurnāls organizācijai Institute for Public Relations. (skatīts 04.09.2018) https://prjournal.instituteforpr.org/ 3.Lielbritānijas enciklopēdija [tiešsaiste] (skatīts 04.09.2018.) https://www.britannica.com/
Piezīmes
Kurss iekļauts ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.