Kursa nosaukums Projektu izstrāde un vadība
Kursa kods VadZP018
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 14
ECTS kredītpunkti 21
Kopējais stundu skaits kursā 560
Kursa apstiprinājuma datums 06/05/2010
Atbildīgā struktūrvienība Mūžizglītības centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. proj. mgmt., pētn. Evija Plone
Mg. oec., Liene Upeniece
Mg. proj. mgmt., pētn. Agnese Oļševska

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Programmas īstenošanas rezultātā tiks apgūtas praktiskas zināšanas projektu vadībā un iegūta izpratne par projektu ideju iniciēšanu, izstrādi, laika, izmaksu, kvalitātes, personāla, komunikāciju un risku pārvaldi. Apgūtās zināšanas un prasmes palīdzēs orientēties projekta veidos, dzīves cikla posmos un potenciālajos finansēšanas avotos – ar iespēju sagatavoties projektu darbam aktuālajā jomā.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Projektu darbības pamatprincipi (35 st.)
2. Projekta pieteikuma uzbūve (89 st.)
3. Projektu konkursu administratori (33 st.)
4. Projekta realizācija (45 st.)
5. Projekta grāmatvedības uzskaite (26 st.) 6. Noslēguma pārbaudījums (2 st.)
Pamatliteratūra
1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
2. Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 208 lpp.
3. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006. 262 lpp. 4. Uzulēns J. Projektu vadība mūsdienu apstākļos. Rīga: Drukātava, 2007. 102 lpp.
Papildliteratūra
1. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas (NCB-National Competence Baseline): versija 3.1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), 2012.
2. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бааев И.А., Яковенков И.А., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами. Kиев. 2010. 768 c.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute (PMI). 4. European Commission: Project Cycle Management Guidelines, 2004. 158 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.esfondi.lv
2. www.lnpva.lv
3. www.lad.gov.lv 4. www.liaa.gov.lv
Piezīmes
Profesionālās pilnveides izglītības programmas "Projektu izstrāde un vadība" apguves pamatprasības: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. Apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmu, iegūst valstī atzītu dokumentu - apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.