Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Laika menedžments
Kursa kods VadZ5018
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 18
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 56
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., Jānis Ābele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Apgūstot "Laika menedžmentu", students iegūst izpratni par efektīvu laika izmantošanas sistēmu. Laika izmantošanas sistēma ietver: sevis izvērtēšanu, darbības mērķu sistēmu, racionālu dienas, nedēļas u.c. darba laika izmantošanu, piemērotas darba vides radīšanu, darbu prioritēšanu un deleģēšanu, kā arī "laika zagļu" apkarošanu un "laika glābēju" izmantošanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Laika astronomiskā un filozofiskā izpratne. Laika menedžmenta ābece.
2 Laika objektīvā un subjektīvā izpratne. Austrumu iedzīvotāju dzīves baušļi.
3 Laika menedžmenta struktūra.
4 Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās.
5 Mērķu sistēma un determinants.
6 Laika plānotājs. Dažādu norišu plānošanas sistēma.
7 Karjera un dzīves cikls, karjeras motivācijas faktori.
8 Cilvēku dienas un nedēļas darbības ritmi. Bioritmi.
9 Elastība. Pašsavaldīšanās.
10 Racionālas darba telpas nosacījumi. Koncentrēšanās spējas.
11 Darba dienas uzdevumu analīze.
12 Prioritēšana.
13 Dažādi laika taupīšanas sistēmas elementi: reālisms, prasme atteikt, "20/80" nosacījums u.c.
14 Dienas darbu sadalījums.
15 "Laika zagļi" un "laika glābējs". 16 Populārākās laika organizēšanas stratēģijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Lekciju apmeklējums
2. Testi, grupu darbi, prezentācijas 3. Ieskaites testa sekmīga nokārtošana
Pamatliteratūra
1. Pīrsija R. Laika menedžments. - Rīga: Jumava, 2005. - 2000 lpp.
2. Bišofa A., Bišops K. Pašorganizācija - Rīga, 2002. - 112 lpp.
3. Deinova S. Tavs laiks. - Rīga: Artava - 300 lpp. 4. Кук М. Эффективный тайм-менеджмент. - Москва: Гранд, 2003. - 331 с.
Papildliteratūra
1. Bodila J. Desmit lomas par laiku. - Rīga: Atēna, 2003.
2. Selje H. Mana mūža stress. - Rīga: Zinātne, 1983.
3. Tolle E. Tagadnes spēks. - Rīga: Arka, 2003. 4. Берд П. Тайм-менеджмент: планирование и контроль времени. - Москва, 2001.
Periodika un citi informācijas avoti
1. laikraksts Dienas Bizness 2. žurnāls Kapitāls
Piezīmes
Priekšmets iekļauts SZF maģistra studiju programmā kā izvēles priekšmets C daļā 2.kursa 3.semestrī.