Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Saimnieciskās darbības analīze
Kursa kods VadZ4073
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 98
Kursa apstiprinājuma datums 20/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., Jānis Sprukts

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi, tās teorētiskiem pamatiem, nozīmi, būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Programmas apguve nodrošinās praktiskās iemaņas produkcijas ražošanas un realizācijas apjoma, ražošanas resursu izmantošanas un produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīzē. Studējošie apgūst grāmatvedības bilances analīzi ražošanas izmaksu, investīciju efektivitātes, ienesības, peļņas un bankrota draudu situācijas analīzi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par saimnieciskās darbības analīzes būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Veidota izpratne par izmaksu, pašizmaksas un peļņas veidošanos uzņēmumā. Apgūtas iemaņas investīciju efektivitātes un ražošanas resursu efektīvas izmantošanas novērtēšanā, bilances analīzē un bankrota prognozēšanā;
• prasmes – prot analizēt un novērtēt uzņēmuma pamatdarbības rādītājus. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai noteiktu uzņēmuma stāvokli. Veic pašizmaksas analīzi, novērtējumu un bankrota prognozēšanu. Prot izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai un attīstības perspektīvām; • kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības analizēšanā, lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbības kontroli un plānošanu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti.
2 Faktoru analīze
3 Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze
4 Ilgtermiņa ieguldījumu analīze.
5 Apgrozāmo līdzekļu analīze
6 Darbaspēka izmantošanas analīze
7 Produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīze
8 Peļņas analīze
9 Investīciju efektivitātes analīze
10 Uzņēmuma kapitāla analīze
11 Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze.
12 Bankrota varbūtības diagnostika
13 Tirdzniecības uzņēmumu darbības analīze
14 Lauksaimniecības uzņēmumu darbības analīze
15 Tūrisma uzņēmumu darbības analīze 16 Apdrošināšanas sabiedrību darbības analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
- 1. kontroldarbs: 20 punkti,
- 2. kontroldarbs: 20 punkti,
- 1. seminārs: 10 punkti,
- 2. seminārs: 10 punkti, - eksāmens (testveida): 40 punkti. 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.
Obligātā literatūra
1. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Савицкая Г.В. Теория aнализa хозяйственной деятельности. [tiešsaiste]. Москва: Инфра-М, 2006. 280 с. [skatīts 29.04.2013.] Pieejams: http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/135097/Teoriya_analiza_hozyaiistvennoii_deyatel%27nosti.pdf 4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
Papildliteratūra
1. Jerošenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Jerošenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004. 3. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005. 139 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kapitāls. Žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
2. Dienas Bizness nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1994-. ISSN 1407-2041 3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922
Piezīmes
Nozares profesionālais specializācijas kurs (B3) EF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".