Kursa nosaukums Loģistika
Kursa kods VadZ4033
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 18/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., vieslekt. Rita Rozentāle

Priekšzināšanas
Ekon1012, Mikroekonomika
Ekon2109, Makroekonomika
Ekon2120, Grāmatvedības pamati
VadZ4027, Uzņēmējdarbība
Kursa anotācija
Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi un loģistikas sistēmu darbības ekonomiskajiem aspektiem. Iegūst zināšanas par loģistikas vadīšanu uzņēmumā. Gūst izpratni un prasmes par loģistikas galvenajām funkcijām, to realizācijas organizāciju un instrumentiem, loģistikas pamatdarbības veidiem un to nodrošināšanas funkcijām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Zina un izprot loģistikas attīstības vēsturi, būtību, galvenos jēdzienus - diskusija nodarbībā, referāts, prezentācija
2.Zina loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas - praktiskie darbi, referāts, prezentācija
3.Izprot loģistikas galvenās funkcijas, to realizācijas organizāciju un instrumentus - praktiskie darbi, referāts, prezentācija
4.Spēj nošķirt loģistikas pamatdarbības veidus un izmantot to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, grupu darbs, kontroldarbs
5.Spēj noteikt piegādes ķēdes jaudu un rast risinājumus tās palielināšanai - grupu darbs, uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs
6.Prot vadīt piegādātāju izvēles procesu - uzdevumi ar aprēķiniem, grupu darbs
7.Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - grupu darbs, referāts
8.Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - grupu darbs
9.Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus - referāts, prezentācija
10.Spēj patstāvīgi noteikt loģistikas izmaksu veidus, to veidošanos un samazināšanas paņēmienus - uzdevumi ar aprēķiniem, grupu darbs
11.Spēj novērtēt un noteikt piegādātāja izvēles kritērijus - praktiskie darbi, uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs
12.Spēj izprast un pamatot dažādu transportēšanas veidu priekšrocības un trūkumus - praktiskie darbi, kontroldarbs
Kursa saturs(kalendārs)
1.Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
2.Loģistikas galvenās izmaksu grupas un finanšu rīki (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
3.Loģistikas vide (lekcija – 2 stundas)
4.Loģistikas pamatdarbības veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5.Loģistikas speciālists (lekcija – 1 stunda)
6.Transportēšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
7.Piegādes ķēdes jaudas aprēķins (praktiskais darbs - 2 stundas)
8.Piegādātāja izvēles noteikšana un pamatojums (praktiskais darbs - 3 stundas)
9.Krājumu vadīšana (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
10.Noliktavu saimniecības vadīšana (lekcija – 2 stundas)
11.Starptautiskos darījumus reglamentējošā normatīvā un tiesiskā bāze (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
12.Aktualitātes Latvijā un pasaulē loģistikas jomā (lekcija – 1 stunda)
13.Kontroldarbs – loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (2 stundas)
14.Referāta prezentēšana (2 stundas)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
•Referāts un prezentācija (25%)
•Praktiskie darbi, uzdevumi ar aprēķiniem (15%)
•Grupu darbs un prezentācija (30%)
•Kontroldarbs - Loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (30%)

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Referāta sagatavošana un prezentēšana.
Praktisko darbu, uzdevumu sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās kontroldarbam.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.
Pamatliteratūra
1.Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2.Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3.Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4.Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5.Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga; RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp. 6.Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.
Papildliteratūra
1.Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2.Harrison A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London; Prentice Hall, 2005. 308 p.
3.Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4.Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow–Hill Companies, 1996. 730 p.
5.Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p. 6.Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041 2.Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem. IKK Izdevniecība SIA. Rīga. ISSN 1407-2505
Piezīmes
Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzieniem “Biznesa procesu vadība” un “Reģionālā attīstība un pārvalde”