Kursa nosaukums Stratēģiskā vadīšana
Kursa kods VadZ4031
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Anda Zvaigzne

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par uzņēmuma stratēģisko vadīšanu, saturu un metodēm. Pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par stratēģiskās vadīšanas praktisko pielietojumu, lai veiktu uzņēmuma darbības stratēģisko analīzi, plānošanu un vadību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - par uzņēmuma (organizācijas) stratēģiskās vadīšanas procesu, tās saturu un stratēģiskās vadīšanas metodēm. Pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās vadīšanas, plānošanas metodes un modeļus, apgūst zināšanas par stratēģiskās vadīšanas analīzes un plānošanas praktisko pielietojumu.
Prasmes – prot pielietot stratēģiskās vadīšanas metodes uzņēmumos (organizācijās). Noteikt, formulēt un izvērtēt uzņēmuma (organizācijas) stratēģisko vadīšanas attīstības virzienu un iespējas, pielietojot dažādas pasaulē populāras stratēģiskās vadīšanas metodes un modeļus. Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai varētu veikt uzņēmuma (organizācijas) stratēģisko vadīšanu, kas nodrošinātu uzņēmuma (organizācijas) konkurētspējīgu darbību atbilstoši Latvijas un ES sociālajam un ekonomiskajam kontekstam.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Stratēģijas un stratēģiskās vadīšanas būtība un nepieciešamība.
2 Stratēģiskā vadīšanas process.
3 Stratēģiskās vadīšanas līmeņi. Stratēģijas veidi.
4 Uzņēmuma situācijas analīze.
5 Uzņēmuma stratēģisko alternatīvu izpēte un analīze.
6 Uzņēmējdarbības vides profila sastādīšanas metode.
7 Stratēģiskā plānošana funkcionālajā, biznesa un korporatīvajā līmenī.
8 Situācijai atbilstošas stratēģijas izvēle.
9 Konkurentu analīze. Konkurētspējīga stratēģija.
10 Konkurētspējīgu stratēģiju lietošanas riski.
11 Ilgtspējīgas konkurētspējas nodrošināšana.
12 “Produkta-tirgus” stratēģiskā analīze.
13 Uzņēmuma Portfolio analīze.
14 Stratēģiskās vadīšanas modeļi korporatīvā līmenī.
15 Stratēģiskais plāns, tā īstenošana, kontrole un novērtēšana. 16 Stratēģija starptautisko tirgu konkurencei.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs – 30 punkti, praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana – 60 punkti, aktivitāte nodarbībās - 10 punkti. Par 10 punktiem tiek iegūta 1 balle. Kopā iegūtais maksimālais vērtējums ir 100 punkti jeb 10 balles. Apkopojot studiju kursā iegūtos punktus tiek ielikta ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2. izd., Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Volkova T., Aneraude B. u.c. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija, Rīga: De Novo 2004. 120 lpp. 4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Foranda konsultantu grupa, 2004. 330 lpp.
Papildliteratūra
1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2005. 295 lpp.
2. Stjuarts T. , Kirbija Dž. u.c. Stratēģijas atjaunošana. Rīga: SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2009. 182 lpp. 3. Стратегическое управление: учебник. Виханский O .С. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Экономистъ, 2005.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005. ISSN 1025-8922.
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505. 3. Strategic Management Journal [tiešsaiste]. Online ISSN: 1097-0266 . [skatīts 30.05.2011.]. Pieejams EBSCOhost Business Source Complete http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&jid=SM
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studentiem pilna un nepilna laika studijās.