Kursa nosaukums Loģistika
Kursa kods VadZ3038
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 4.5
Kopējais stundu skaits kursā 121.5
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 18/09/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. oec., pasn. Rita Rozentāle

Priekšzināšanas
Ekon1024, Mikroekonomika
Ekon2029, Starptautiskie ekonomiskie sakari
Ekon2081, Finanses un kredīts
VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
VadZB001 [GVADB001] Loģistika
Kursa anotācija
Studenti apgūst teorētiskās zināšanas par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi un loģistikas sistēmu darbības ekonomiskajiem aspektiem. Iegūst zināšanas par loģistikas vadīšanu uzņēmumā. Gūst izpratni un prasmes par loģistikas galvenajām funkcijām, to realizācijas organizāciju un instrumentiem, loģistikas pamatdarbības veidiem un to nodrošināšanas funkcijām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Zina un izprot loģistikas attīstības vēsturi, būtību, galvenos jēdzienus - referāts, praktiskie darbi, kontroldarbs
2.Zina un izprot loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas un vadības mehānismus un instrumentus - referāts, praktiskie darbi, eksāmens
3.Zina un izprot transportēšanas veidus un tiem nepieciešamo infrastruktūru - praktiskie darbi, kontroldarbs.
4.Zina loģistikas vidi veidojošos faktorus, galvenās loģistikas izmaksas, loģistikas reglamentējošo tiesisko un normatīvo bāzi - uzdevumi ar aprēķiniem, kontroldarbs, eksāmens
5.Prot noteikt loģistikas attiecīgā pamatdarbības veida ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens
6.Spēj analizēt loģistikas vidi veidojošos iekšējos un ārējos faktorus - referāts, eksāmens
7.Spēj noteikt piegādes ķēdes jaudu un rast risinājumus tās palielināšanai - praktiskais grupu darbs, kontroldarbs
8.Prot vadīt piegādātāju izvēles procesu - praktiskais grupu darbs
9.Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus - praktiskais grupu darbs, patstāvīgais darbs
10.Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - praktiskais grupu darbs
11.Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus – prezentācija
12.Spēj patstāvīgi noteikt loģistikas izmaksu veidus, to veidošanos un samazināšanas paņēmienus - uzdevumi ar aprēķiniem, eksāmens
13.Spēj izprast piegādātāja izvēles procesu un spēj patstāvīgi noteikt piegādātāja izvēles kritērijus - grupu darbs, prezentācija
Kursa saturs(kalendārs)

1.Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stunda)
2.Loģistikas galvenās izmaksu grupas un to optimizācijas rīki (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas)
3.Loģistikas vide. Loģistikas darbības vides ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas)
4.Loģistikas pamatdarbības veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5.Loģistikas speciālists (lekcija – 1 stunda)
6.Transportēšana. Transportēšanas veidu, kvalitātes un atbilstības novērtējums (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 6 stundas)
7.Piegādes ķēdes jaudas aprēķins (praktiskais darbs - 3 stundas)
8.Piegādātāja izvēles noteikšana un pamatojums (praktiskais darbs - 3 stundas)
9.Krājumu vadīšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas)
10.Noliktavu saimniecības vadīšana (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
11.Starptautiskos darījumus reglamentējošā normatīvā un tiesiskā bāze (lekcija – 2 stundas)
12.Aktualitātes Latvijā un pasaulē loģistikas jomā (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
13.Kontroldarbs – loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (2 stundas)
14.Referāta prezentēšana (2 stundas)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Vērtējumu veido:
•Eksāmens par visām tēmām (40%)
•Referāts un prezentācija (20%)
•Praktiskie darbi, uzdevumi ar aprēķiniem (10%)
•Grupu darbs un prezentācija (10%)
•Kontroldarbs - Loģistikas pamatdarbības veidi, to mehānismi un instrumenti. Krājumu vadīšana un piegādes ķēdes (20%)

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Referāta sagatavošana un prezentēšana.
Praktisko darbu, uzdevumu sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās kontroldarbam un eksāmenam.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.
Obligātā literatūra
1.Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2.Praude, V. Beļčikovs, J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3.Sprancmanis, N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4.Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5.Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp.
6.Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.
Papildliteratūra
1.Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 p.
2.Harrison, A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3.Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4.Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow – Hill Companies, 1996. 730 p.
5.Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
6.Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”