Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības ekonomika
Kursa kods VadZ3030
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 1.5
Kopējais stundu skaits kursā 40.5
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 19/11/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., pasn. Laura Joma

Priekšzināšanas
Ekon1024, Mikroekonomika
Ekon2108, Inovācijas vadīšana
Ekon2121, Makroekonomika
Ekon2128, Komercdarbības globalizācija
Ekon3080, Tirgus analīze un prognozēšana
Ekon3115, Tirgvedība
Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība
Soci2036, Socioloģija
VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments
VadZ2028, Saimniekošanas mācība
VadZ2031, Uzņēmējdarbības likumdošana
Kursa anotācija
Students izstrādā kursa darbu, kas parāda studenta prasmes pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Students iegūst izpratni par uzņēmuma darbības analīzi un attīstības plānošanu. Iegūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības attīstības ekonomiskajā pamatojumā un metožu pielietojumā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1.Spēj parādīt zināšanas un kritisku izpratni par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem uzņēmējdarbības ekonomikā - Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
2.Zināšanas par uzņēmējdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem - Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
3.Spēj definēt pētījuma temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes kursa darba izstrādāšanā - Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
4.Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju kursa darba izstrādei - Kursa darbs
5.Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus - Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
6.Spēj patstāvīgi strukturēt kursa darba izstrādes gaitu - Kursa darbs
7.Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu kursa darba izstrādes gaitā - Kursa darbs
8.Spēj komunicēt ar uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāju (darbiniekiem) datu un informācijas ieguvei, kas nepieciešami kursa darba izstrādei - Kursa darbs
9.Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - Kursa darba aizstāvēšana
10.Prot atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Kursa darbs
11.Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības ekonomikā dažādās tautsaimniecības nozarēs - Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
12.Spēj patstāvīgi pētīt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai ar mērķi paaugstināt uzņēmējdarbības efektivitāti - Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana
Kursa saturs(kalendārs)
1.Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2.Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3.Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
4.Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana.
5.Kursa darba analītisko daļu izstrāde.
6.Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
7.Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.
8.Kursa darba aizstāvēšana un novērtēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Kursa darba izstrādāšana un sekmīga tā aizstāvēšana.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Students kursa darbu atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar kursa darba vadītāju. Kursa darba papīra formātu iesniedz kursa darba vadītājam 10 dienas pirms aistāvešana, vienlaicīgi augšupielādējot elektronisko formātu LLU e-studiju vietnē. Kursa darba izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu, un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Studiju palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas Komercdarbība un uzņēmuma vadība studentiem. Jelgava, 2019.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Vērtējums ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1.Hofs K.G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga; SIA J.Rozes apgāds, 2019. 602 lpp.
2.Sekaran U., Roger B. Research methods for business. A skill- building approach. Fifth edition. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons LtdA, 2010. 468 p.
3.Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.
Papildliteratūra
1.Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
2.Latvijas Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv;
Periodika un citi informācijas avoti
1.Scopus datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2.Web of Science datubāze. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3.Science Direct Freedom Collection datubāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”