Kursa nosaukums Saimnieciskās darbības analīze
Kursa kods VadZ3029
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 64
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., viesdoc. Žanete Garanti

Kursa anotācija
Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi, tās teorētiskiem pamatiem, nozīmi, būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Studiju laikā studenti iegūst praktiskās iemaņas produkcijas ražošanas un realizācijas apjoma, ražošanas resursu izmantošanas un produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīzē. Apgūst investīciju efektivitātes, ienesības un peļņas, ražošanas izmaksu, bankrota draudu situācijas un grāmatvedības bilances analīzi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas – par saimnieciskās darbības analīzes būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Veidota izpratne par izmaksu, pašizmaksas un peļņas veidošanos uzņēmumā. Apgūtas iemaņas investīciju efektivitātes un ražošanas resursu efektīvas izmantošanas novērtēšanā, bilances analīzē un bankrota prognozēšanā;
Prasmes – prot analizēt un novērtēt uzņēmuma pamatdarbības rādītājus. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai noteiktu uzņēmuma stāvokli. Veic pašizmaksas analīzi, novērtējumu un bankrota prognozēšanu. Prot izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai un attīstības perspektīvām; Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības analizēšanā, lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbības kontroli un plānošanu.
Kursa plāns
1 Saimnieciskās darbības analīzes priekšmets, objekti, principi, sakars ar citām zinātnēm, metodes un veidi
2 Saimnieciskās darbības analīzes paņēmieni, rādītāju sistēma
3 Faktoru analīze
4 Darbaspēka izmantošanas efektivitātes analīze
5 Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze, tās kvalitātes un tehniskā līmeņa analīze
6 Mainīgo un patstāvīgo izmaksu analīze, pašizmaksas analīze
7 Saimnieciskās darbības analīzes īpatnības atsevišķu nozaru uzņēmumos
8 Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes analīze
9 Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes analīze
10 Uzņēmuma nodrošinājuma ar materiālajiem resursiem analīze
11 Uzņēmuma kapitāla analīze
12 Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze
13 Uzņēmuma peļņas analīze, peļņas gūšanas spējas novērtējums
14 Bankrota varbūtības diagnostika
15 Pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības naudas plūsmas analīze 16 Investīciju efektivitātes analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1. kontroldarbs: 20 punkti, 2. kontroldarbs: 20 punkti, 1. seminārs: 5 punkti, 2. seminārs: 5 punkti, praktisko nodarbību apmeklējums: 10 punkti, eksāmens (testveida): 40 punkti. 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2006. 384 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Савицкая Г.В. Теория aнализa хозяйственной деятельности. Москва: Инфра-М, 2006. 280 с. 4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
Papildliteratūra
1. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004. Atjaunināms.
2. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004. Atjaunināms. 3. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005. 139 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003. ISSN 1407-5709.
2. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Izdevniecība IKK, 1999. ISBN 14072505. 3. Latvijas ekonomists. Rīga: SIA "Latvijas Ekonomists", 2003. ISSN 1025-8922.
Piezīmes
Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem.