Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Konkurētspēja uzņēmējdarbībā
Kursa kods VadZ3021
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 23/01/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Ph.D., lekt. Madara Dobele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par konkurētspēju kā uzņēmuma veiksmīgas attīstības priekšnosacījumu, pētot un analizējot konkurētspējas būtību, nosacījumus, faktorus, veidus, attīstības posmus un stratēģijas. Studiju kursā tiek apgūta kompleksa, metodiska uzņēmuma konkurētspējas noteikšana un novērtēšana.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas:
1. Zināšanas par valsts un reģionu konkurētspējas rādītāju klasifikāciju un starptautisko pētījumu konkurētspējas indeksiem – praktiskais darbs.
2. Zināšanas par konkurētspējas terminoloģiju, būtību un nozīmi uzņēmējdarbībā – tests.
3. Zināšanas par vērtību ķēdes posmiem un to nozīmi uzņēmējdarbības konkurētspējā un konkurētspējīgās priekšrocības attīstībā – diskusija nodarbībā.
Prasmes:
1. Spēj identificēt nozari ietekmējošos konkurētspējas faktorus un spēj analizēt nozares attīstības cikla ietekmi uz konkurētspējas attīstību – praktiskais darbs.
2. Spēj patstāvīgi veikt uzņēmējdarbības konkurētspēju ietekmējošo faktoru analīzi, izmantojot PEST metodi M.Portera 5 spēku un M.Fišbeina analīzi, prot identificēt uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību un noteikt tās attīstības stratēģiju, spēj noteikt uzņēmuma konkurētspējas pozīciju nozarē, izmantojot Makkinseja metodi – patstāvīgais darbs.
3. Spēj analizēt situāciju, identificējot un nosakot konkurētspējas veidu, tā priekšrocības un attīstības iespējas – praktiskais darbs, situācijas analīze.
4. Izprot, spēj izvēlēties un pamatot konkurētspējīgās priekšrocības attīstības stratēģijas, analizējot uzņēmuma procesus, prot izvērtēt konkurētspējas novērtēšanas metožu pielietojumu situāciju analīzē – kontroldarbs.
5. Spēj atbildīgi un patstāvīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi - patstāvīgais darbs.
6. Spēj iesaistīties grupu darbos un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem – praktiskie darbi.
7. Spēj prezentēt veikto uzņēmuma konkurētspējas analīzi un tās rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi izmantot konkurētspējas novērtēšanas metodes un argumentēti interpretēt analīzes rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
2. Spēj identificēt un klasificēt konkurētspējas veidus, novērtēt uzņēmējdarbības konkurētspēju, spēj rast risinājumus konkurētspējas attīstībai – praktiskie darbi, kontroldarbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Konkurences un konkurētspējas jēdzieni, nozīme uzņēmējdarbībā, konkurētspējas veidi (lekcija – 2 stundas).
2.Konkurētspējas tiesiskais regulējums Latvijā (lekcija – 1 stunda).
3.Valsts un reģiona konkurētspēja (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
4.Vispārīgās ārējās vides ietekmes novērtēšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
5.Nozares konkurētspēju ietekmējošie faktori, to identifikācija un analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
6.Nozares vides ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
7.Konkurētspējīgā priekšrocība – koncepts un nozīme uzņēmējdarbībā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
8.Konkurētspējīgās priekšrocības attīstīšanas stratēģijas (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
9.Tests – konkurētspējas jēdziens, veidi, konkurētspēju ietekmējošie faktori ārējā vidē, reģionu un valsts konkurētspēja (praktiskais darbs – 1 stunda).
10.Konkurētspējas novērtēšana uzņēmuma līmenī, konkurētspējas veida analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
11.Preces un pakalpojuma konkurētspējas noteikšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
12.Uzņēmuma vadības konkurētspējas nozīme, vērtību ķēdes nozīme uzņēmuma konkurētspējā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
13.Uzņēmuma konkurētspējas pozīcijas noteikšana nozarē (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
14.Kontroldarbs – iekšējās vides ietekmējošie faktori, konkurētspējas līmeņi, konkurētspējīgās priekšrocības attīstības stratēģijas (praktiskais darbs – 1 stunda).
15.Uzņēmuma konkurētspējas analīze – patstāvīgā darba prezentēšana (praktiskais darbs – 2 stundas).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
-10 punkti par testu – 1 tests par studiju kursa tēmām;
-15 punkti par kontroldarbu – 1 kontroldarbs par studiju kursa tēmām;
-25 punkti par praktiskajiem darbiem – 2 praktiskie darbi par tēmām: valsts konkurētspējas indeksu analīze; nozares konkurētspēju ietekmējošo faktoru identifikācija;
-50 punkti par patstāvīgi izstrādātu un prezentētu darbu – uzņēmuma konkurētspējas analīze, izmantojot konkurētspējas novērtēšanas metodes.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Praktiskie, patstāvīgie darbi un kontroldarbi iesniedzami tikai tiem paredzētajā laikā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.
Obligātā literatūra
1.Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2.Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. Red. R.Škapars, Ē.Šumilo. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 117 lpp.
3.Parnell J.A. Strategic management. Theory and practice. 4th edition. Washington: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2013. 664 p.
4.Konkurences likums: LR likums. Pieņemts 04.10.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums
5.Praude V. Menedžments. 1. d. Rīga: Burtene, 2012. 498 lpp.
6.Praude V. Menedžments. 2.d. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp. 7.Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. Mācību līdzeklis. LLU. EF Uzņēmējdarbības un vadības katedra. Jelgava, 2004. 318 lpp.
Papildliteratūra
1.Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 447 lpp.
2.Pauli G. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
3.Das T.Kl. Behavioral Strategy for Competitive Advantage. Charlotee, NC: Information Age Publishing, 2018. 243 p.
4.Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013. 304 lpp.
5.Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2005. 295 lpp.
6.Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990. 896 p.
7.Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007. 98 lpp.
8.Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp. 9.Libermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.World Economic Forum. Global Competitiveness Reports. Pieejams: http://www.weforum.org
2.The World Bank. Doing Business. Pieejams: http://www.doingbusiness.org
3.Heritage Foundation. The Wall Street Journal. Index of Economic Freedom. Pieejams: http://http://www.heritage.org 4.Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbooks. Pieejams: http://www.imd.ch/wcc/
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienam “Biznesa procesu vadība”. Brīvās izvēles studiju kurss citām studiju programmām.