Kursa nosaukums Komandas menedžments
Kursa kods VadZ3017
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 19/06/2019
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. art., lekt. Madara Dobele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz zināšanas par komandas menedžmenta būtību, principiem un nozīmi uzņēmējdarbībā un darba tirgū, tiek apgūtas komandas veidošanas un vadīšanas zināšanas un prasmes, komandas attīstības stadiju un komandas lomu nozīme un pielietojums komandas darbā, komandu saliedēšanas pasākumu izveides un vadīšanas priekšnoteikumi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas:
1. Zināšanas par komandas jēdzienu, komandas un grupas darba aspektu salīdzinājumu, darba dalīšanas un komandas veidošanas priekšnoteikumiem – praktiskais darbs.
2. Zināšanas par komandas menedžmenta terminoloģiju, komandas menedžmenta teorijām un to pielietojuma iespējām uzņēmējdarbībā un darba vidē, kā arī jaunām pieejām komandas darbam – kontroldarbs.
3. Zināšanas par konfliktu risinājuma veidiem un to pielietojuma iespējām komandas menedžmentā – praktiskais darbs.
Prasmes:
1. Prot analizēt dažādu paaudžu sadarbības iespējas un specifiku komandas darbā – praktiskais darbs, eseja.
2. Spēj izstrādāt komandas veidošanas un vadīšanas principus, prot identificēt komandas mērķus un izveidot komandas hierarhijas shēmu, prot pielietot dažādu metodiku komandas komunikācijas veidošanā – darbs grupās.
3. Izprot līdera nozīmi komandas menedžmentā, pārzina koučinga principu pielietojumu – praktiskais darbs.
4. Prot pielietot PAEI modeli situācijas analīzē, prot argumentēt motivācijas metodes un iespējas komandas darbā, spēj analītiski novērtēt komandas saliedēšanas pasākuma principus un to pielietojumu – kontroldarbs.
5. Prot izstrādāt komandas saliedēšanas pasākuma projektu, ievērojot labas prakses priekšnoteikumus, prot izvēlēties, pielāgot un argumentēt dažādu komandas saliedēšanas aktivitāšu pielietojumu – patstāvīgais darbs.
6. Spēj atbildīgi un patstāvīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbi.
7. Spēj iesaistīties grupu darbos, strādāt komandā un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem – praktiskie darbi, darbi grupās.
8. Spēj prezentēt un kritiski analizēt grupu un patstāvīgos darbus, prot radoši veikt uzdevumus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, darbi grupās.
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi izmantot komandas menedžmenta principus komandas veidošanā, vadīšanā un darba novērtēšanā, spēj novērtēt komandas darbu un tā nozīmi darba vidē, prot strādāt komandā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbi.
2. Spēj izvēlēties, pielāgot un pielietot dažādas metodes un aktivitātes komandas darba pilnveidošanai – praktiskie darbi, patstāvīgais darbs.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Komandas jēdziens un būtība, tā vēsturiskie aspekti, komandas menedžmenta nozīme uzņēmējdarbībā, darba dalīšanas principu loma komandas izveidē (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
2.Jaunas pieejas komandas darbam – to nozīme un pielietojums uzņēmējdarbībā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
3.Komandas attīstības stadiju noteikšana, analīze, stadiju pārejas veicināšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
4.Komandas lomu noteikšana un nozīme, komandas lomas profila izveidošana, komandas lomu sadarbības analīze (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
5.Komandas mērķu un pārvaldības hierarhijas noteikšana, diskusijas, debašu un pārrunu organizēšana komandā, lēmumu pieņemšanas un deleģēšanas process komandā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
6.Kontroldarbs – komandas jēdziens, komandas un grupas salīdzinājums, efektīvas komandas priekšnoteikumi, komandas attīstības stadijas, komandu lomu teorija un tās pielietojums (praktiskais darbs – 1 stunda).
7.PAEI modelis un tā pielietojums komandas menedžmentā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
8.Paaudžu nozīme un to radītie izaicinājumi komandas menedžmentā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
9.Līdera un līderības loma komandā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
10.Komandas saliedēšana un motivēšana, saliedēšanas aktivitāšu veidi un pielietojums (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
11.Komandas konfliktu risināšanas veidi un to analīze (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
12.Kontroldarbs – komandas veidošanas un vadīšanas principi, PAEI modelis, komandas motivēšana un konfliktu risināšana, līderības loma komandas menedžmentā, komandas saliedēšanas pasākuma nosacījumi (praktiskais darbs – 1 stunda).
13.Komandas saliedēšanas pasākuma izstrāde un prezentēšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
-30 punkti par kontroldarbiem – 2 kontroldarbi par studiju kursa tēmām,
-40 punkti par praktiskajiem darbiem – 3 praktiskie darbi par tēmām: komandas lomas (pēc darba dalīšanas principiem un M.R.Belbina testa) un konfliktu analīze, eseja par paaudžu nozīmi komandas menedžmentā, argumentu izstrāde par līdera lomu komandas menedžmentā;
-30 punkti par patstāvīgi izstrādātu un prezentētu darbu – komandas saliedēšanas pasākuma projekts.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Praktiskie, patstāvīgie darbi un kontroldarbi iesniedzami tikai tiem paredzētajā laikā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentēšana. Gatavošanās kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.
Pamatliteratūra
1.Belbins M. R. Komandu lomas darbavietā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 167 lpp.
2.Belbins M. R. Darba krāsas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 164 lpp.
3.Adizes I. K. Prasmīga pārmaiņu vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 335 lpp.
4.Edeirs Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 126 lpp.
5.Lēmumu pieņemšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 194 lpp.
6.Edeirs Dž. Līderība un motivācija: 50:50 likums un astoņi galvenie principi, kā motivēt citus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 136 lpp. 7.Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006, 124 lpp.
Papildliteratūra
1.Belbins M. R. Jaunās organizācijas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 176 lpp.
2.Adizes I. Leading the Leaders: how to enrich yout style of management and handle peaple whose style is different from yours. Santa Barbara, California: The Adizes Institute Publications, 2004, 311 pg.
3.Adizes I. Management/Mismanagement Styles: how to identify a style and what to do about it. Santa Barbara, California: 2004, 213 pg.
4.Dyer W.G., Dyer J.H., Schein E.H. Team building: proven strategies for improving team performance. San Francisco: Jossey_Bass, 2007, 240 lpp.
5.Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis: kā motivēt, iedrošināt un gūt panākumus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 233 lpp.
6.Heske U. Darbs komandā: darba grupas vadība: konstruktīva konfliktu risināšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007, 128 lpp.
7.Vadīt komandas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 157 lpp.
8.Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus: septiņi galvenie efektīvas līderības attīstības principi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008, 186 lpp.
9.Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 367 lpp.
10.Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 198 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Kapitāls, Rīga: “Jaunais Kapitāls.” ISSN 1407-2505
2.Forbes, Rīga: SK Media. ISSN 1691 – 6018 3.Biznesa psiholoģija. [tiešsaiste] Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.
Nozares studiju kurss ESAF 1.līmeņa profesionālajai studiju programmai “Komerczinības”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienam “Biznesa procesu vadība”. Brīvās izvēles studiju kurss citām studiju programmām.