Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Personāla vadība
Kursa kods VadZ2046
Zinātnes nozare Vadībzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 4.5
Kopējais stundu skaits kursā 121.5
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 01/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Kitija Kirila

Priekšzināšanas
Psih4001, Vadības psiholoģija
VadZ2004, Vadīšanas pamati
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz vispusīgu galveno personāla vadības funkciju raksturojumu ar praktiskiem procedūru ieviešanas piemēriem. Studiju kursā studenti iegūst nepieciešamās pamatzināšanas par dokumentu pārvaldību un noformēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un vispārīgajiem personālvadības principiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par personālvadības pamatjēdzieniem, galvenajām funkcijām, tās nepieciešamību un nozīmi nozarē, kā arī par veiksmīgas personālvadības galvenajiem principiem;
• prasmes pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, darboties un strādāt atbilstoši noteiktajiem personālvadības principiem, noformēt un uzturēt darba attiecības atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, spēt identificēt problēmas un rast risinājumus personālvadības procesa pilnveidošanā; • kompetence pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un efektīvi organizētu uzņēmumu personālvadības procesu, ka arī spēt sniegt argumentētus priekšlikumus tā pilnveidei.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Personāla vadības termins. Personāla politika uzņēmumā. Personāla vadības stratēģijas.
2 Personāla vadību noteicošā tiesiskā bāze. Personāla vadības funkcijas.
3 Personāla plānošana. Personāla meklēšana un piesaistīšana.
4 Personāla atlases process. Darba interviju un pārrunu vadīšana.
5 Grupu interviju organizēšanas profesionalitāte un vadība. Lēmumu pieņemšana. Personāla izvēles kļūdas.
6 Dokumentu pārvaldības sistēma viesmīlības nozarē. Dokumentu sagatavošana un noformēšana.
7 Pārvaldes procesa dokumentēšana.
8 Darba attiecību noformēšana. Darba līgums. Darba līguma grozīšana.
9 Dokumentu apgrozība. Dokumentu izpildes kontrole. Dokumentu saglabāšana.
10 Darba kārtības noteikšana uzņēmumā.
11 Iekšējās darba attiecības un to vadība organizācijās.
12 Darba un atpūtas laika organizācija.
13 Personāla vadības instrumenti.
14 Motivēšana un tās nozīme personāla vadībā.
15 Darba tiesisko attiecību izbeigšana. Uzteikums. 16 Personāla vadības attīstību veicinošie un kavējošie faktori viesmīlības nozarē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no kontroldarbos, praktiskajos un patstāvīgajos darbos un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Maksimālais punktu skaits 200, t.sk. kontroldarbos – 75 p., praktiskajos un patstāvīgajos darbos – 110 p., nodarbību apmeklējums – 15 p. Iegūto punktu skaitu attiecina 10 ballu skalas vērtējumam.
Obligātā literatūra
1. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
2. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014. 215 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība, teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 340 lpp. 4. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp.
Papildliteratūra
1. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: BA "Turība", 2013. 316 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. 3. Praude V. Menedžments. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 12.01.2017.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr. 916 [Tiešsaite] [skatīts 12.01.2017.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491 3. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2017. ISSN 1407-2505.
Piezīmes
Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna un nepilna laika studijās.