Kursa nosaukums Stresa vadība
Kursa kods VadZ2015
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Sabiedrības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., viesdoc. Viola Korpa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss pilnveido studējošo izpratni par stresa fenomena daudzšķautņainību. Kursa ietvaros aplūkojot stresa vadības stratēģijas, metodes un paņēmienus, studenti gūst izpratni par to, kā šīs idejas var tikt pielietotas kā praktiski instrumenti individuālo rīcības stratēģiju izstrādē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1) zināšanas par stresu, tā būtību, izpausmes formām, cēloņiem, sekām; zināšanas par stresa vadības stratēģijām, metodēm un paņēmieniem; zināšanas par prasmēm un iemaņām, kuras jāattīsta, lai efektivizētu individuālo stresa vadību;
2) prasmes stresa identificēšanā un stresa līmeņa noteikšanā un piemērotu risinājuma variantu izvērtēšanā; 3) dzīvesdarbības kompetence un personiskās efektivitātes kompetence.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Stresa vadība kā pašmenedžmenta komponente. Subjektīvās labklājības koncepts.
2 Jēdziena stress izpratnes būtība. Stresa tipi. Stresa identificēšana.
3 Stress kā laikmeta iezīme. Stress indivīdu profesionālajā un privātajā dzīvē.
4 Stresori. Stresa rašanās cēloņi.
5 Stresa līmeņi un attīstības stadijas.
6 Izdegšanas fenomens.
7 Stresa pārvaldīšana un pārvarēšana: metodes, paņēmieni un stratēģijas. I
8 Stresa pārvaldīšana un pārvarēšana: metodes, paņēmieni un stratēģijas.II
9 Stresa pārvaldīšana un pārvarēšana: gadījumu analīze.
10 Stresa profilakse un prevence: metodes, paņēmieni un stratēģijas.
11 Stresa profilakse un prevence: gadījumu analīze.
12 Individuālā sociālā atbalsta tīkla analīze.
13 Konstruktīvās un destruktīvās pieejas stresa vadīšanas procesos.
14 Dzīvesstils. Darba un privātās dzīves līdzsvars. Rīcībspēja un tās sekmēšana.
15 Individuālās stresa vadības stratēģijas izveides nepieciešamība un pamatprincipi. 16 Savu spēju un iespēju apzināšana. Personības pašreizējās pozīcijas analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) veikti uzdotie konspekti un pašizpētes uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam;
2) veikta gadījuma-praktiskās rīcības stratēģijas padziļināta analīze;
3) izstrādātas individuālo stratēģiju alternatīvas un "ideju portfelis"; 4) ieskaite par kursa ietvaros apgūstamajiem jautājumiem.
Pamatliteratūra
1. Geiselharts R.R. Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga:DeNovo, 2003. 124 lpp.
2. Kovejs S.R., Merils A.R., Merila R.R. Sāc ar svarīgāko. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 367 lpp.
3. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds. 2007. 204 lpp. 4. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse. Rīga: AGB, 1999. 173 lpp.
Papildliteratūra
1. Eštons R. Dzīves plāns. 700 vienkārši paņēmieni savas dzīves uzlabošanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 207 lpp.
2. Bišofa A., Bišofs K. Sevis menedžments. Rīga: DeNovo, 2002. 125 lpp. 3. Godins S. Veiksmes stratēgija. Rīga: Zoldnera izdevniecība. 2010. 110 lpp.
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" studentiem, iekļauts B daļā kā viens no speciālajiem kursiem. Citu fakultāšu un studiju programmu studentiem kurss Stresa vadība ir brīvās izvēles studiju kurss.