Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Vadīšanas pamati
Kursa kods VadZ2005
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 20/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā, lekt. Vizma Kūlupa

Kursa anotācija
Lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību, saturu un lomu mijiedarbības procesā starp uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Praktisko nodarbību laikā studenti attīsta vadītājam nepieciešamās prasmes, kompetences, domāšanas veidu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās;
•prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku; •kompetence sadarbībā ar akadēmisko personālu veikt praktiskus pētījumus par organizācijas vadīšanas procesu.
Kursa plāns
1 Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas funkcijas un metodes.
2 Vadīšanas teorijas, to attīstība.
3 Organizācijas būtība, struktūra, to veidi. Organizācijas kultūra.
4 Vadītājs. Vadītāja profesiogramma.
5 Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte.
6 Vara, autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderis.
7 Plānošana, būtība un veidi.
8 Lēmumi, būtība, veidi. Lēmumu pieņemšanas process un metodika.
9 Kontrole, tās veidi un nozīme organizācijā.
10 Motivācija un motivēšanas teorijas.
11 Komunikācijas būtība uzņēmumos.
12 Personāla vadība.
13 Komandas veidošanas principi un vadība.
14 Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas.
15 Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla. 16 Laika un stresa menedžments.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
-1.kontroldarbs: 30 punkti
-2. kontroldarbs: 30 punkti
-Patstāvīgais darbs: 30 punkti
-Praktiskie darbi un mājas darbi 10 punkti. 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.
Pamatliteratūra
1. Ivans U., Ruskule S. (sast.), Vadīšanas pamati. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
3. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp. 4. Daft R.L., Kendrick M., Vershinina N., Management. Australia: South-Western/Cengage Learning, 2010. 856 p.
Papildliteratūra
1. Dubkēvičs L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011. 120 lpp. 2. Gavare J., Kalniņa- Stūrīte A. 12 iedvesmas stāsti. Jelgava : k. Port, 158 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN: 1746-5265.
Piezīmes
Obligāts kurss:
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Tehniskais eksperts pilna un nepilna laika studijās.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne pilna un nepilna laika studijās. Profesionālās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.