Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Menedžments
Kursa kods VadZ1020
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 22/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Dace Kaufmane

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Menedžments ir specifiska zinātnes joma, kas apskata dažādu organizācijas vadīšanas un pārveides procesus, ļauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmi organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un cilvēkam tajā ir jāņem aktīva līdzdalība.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par organizācijas vadīšanas principiem, vadīšanas funkciju darbību un noteikumiem (pārbaudes darbs, diskusijas) Prasmes izprast organizācijas iekšējos un ārējos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; strādāt komandā, grupā un individuāli un efektīvi plānot un organizēt savu darbu (pārbaudes darbs, pastāvīgais darbs) Kompetence risināt problēmas un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai un variēšana ar vadības stiliem efektīvas organizācijas darbības nodrošināšanai (diskusijas nodarbībā (seminārā))
Kursa saturs(kalendārs)
1 Menedžmenta būtība un īpatnības dažādās nozarēs un jomās. 2 Menedžmenta hierarhija un menedžeru līmeņi. 3 Organizācija. Organizācijas vides izpratne. 4 Menedžmenta teorijas un to pielietojums praksē. 5 Cilvēku uzvedības teorijas un to pielietojums praksē. 6 Informāciju un komunikāciju tehnikas attīstības ietekme uz menedžmenta pieeju attīstību. 7 Pasaules menedžmenta virzieni. Tendences, kas ietekmējušas mūsdienu menedžmentu. 8 Vadītājs un autoritāte. Līderis organizācijā. Vadības stili. 9 Vara tās izpausmes veidi. Manipulēšana. Konfliktu risināšana. 10 Komunikācijas procesi organizācijās. 11 Plānošanas būtība. Stratēģiskā plānošana. 12 Organizēšana un koordinēšana kā menedžmenta funkcijas. 13 Kontroles funkcijas un loma menedžmentā. 14 Motivācija un mūsdienu motivēšanas metodes. 15 Lēmumu pieņemšanas process un metodes. 16 Pārmaiņu vadība. Kreatīvais menedžments.
Semināru tēmas:
1.Menedžmenta specifika ražošanas uzņēmumos. Diskusijas.
2.Menedžera personības loma un viņa rīcība organizācijā. Diskusija.
3.Organizācija kā sistēma.
4.Diskusijas par menedžmenta teoriju galvenajām atziņām un to praktisku pielietojumu mūsdienu uzņēmumos. (2h)
5.Diskusija par pasaules menedžmenta virzieniem.
6.Vadīšanas stilu analīze.
7.Diskusija par manipulēšanas veidiem.
8.1. Pārbaudes darbs.
9.Komunikācijas sistēmas izveide organizācijā. Diskusija par komunikācijas kļūdām.
10.Laika plānošana, darba plānošana, resursu plānošana.
11.Darba organizēšana. Pienākumu deleģēšana. Darbinieku kontrole.
12.Darba motivēšanas analīze. Motivēšanas veidi reālos uzņēmumos. Diskusija.
13.Lēmumu pieņemšanas metožu pielietojums atšķirīgās situācijās. Diskusija.
14.Pārmaiņu vadības nepieciešamība: konkrētu situāciju analīze. Kreatīvais menedžments pārtikas uzņēmumos: piemēru analīze. Diskusijas. 15.2.Pārbaudes darbs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi.
Pārbaudes darbi tiem paredzētajā laikā – 12 punkti
Patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze” semestrī un iesniegšana norādītajā laikā – 6 punkti.
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 2 punkti. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze” Apjoms 8-10 lpp, iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām. Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.
Pamatliteratūra
1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
3.Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp. 4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000. 254 lpp.
Papildliteratūra
1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008. 83 p.
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008. 328 lpp.
3. Дафт Р. Менеджмент. Москва: СПб Питер 2002. 829 с. 4. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007. 264 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Kapitāls. Rīga: SIA BIG Media. ISSN 1407-2505
2.Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls. ISSN 1691-1598. Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/ 3.Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Pārtikas zinības bakalaura studiju programmā un Pārtikas produktu tehnoloģija otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā brīvās izvēles studiju kursos pavasara semestrī un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana, saskaņā ar studiju plāniem.