Kursa nosaukums Transporta vadība
Kursa kods TraZ5027
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Sauszemes transports un infrastruktūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Gints Birzietis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst kravu un pasažieru transportēšanas vadības un organizatoriskos jautājumus gan Latvijas mērogā, gan starpvalstu mērogā, gan atsevišķu transporta veidu un uzņēmumu līmenī, transporta procesu vadību un organizāciju loģistikas sistēmās, loģistikas principu un elementu izmantošanu kravu un pasažieru transportā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas - maģistrants iegūst padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī izpratni par kravu un pasažieru transportēšanas procesu vadīšanu un organizēšanu vietēja un starptautiska mēroga pārvadājumos, kā arī par loģistikas risinājumiem transporta procesos un noliktavu saimniecībā.
• prasmes - maģistrants spēj patstāvīgi izmantot teoriju un zināšanas, lai īstenotu pārvadājumus lokāla un starptautiska mēroga loģistikas ķēdēs. • kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi kritiski analizēt ar pārvadājumiem saistītās problēmas, pamatot pieņemtos lēmumus, kā arī pilnveidot pārvadājumu organizāciju nodrošinot efektīvu kravu un pasažieru transportēšanu mūsdienu loģistikas ķēdēs.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Transporta funkcijas. Transporta pakalpojuma iezīmes.
2 Transporta organizācija un struktūra Latvijā. Likumdošana transporta sektorā.
3 Transporta veidu salīdzinājums. Transporta veidu kombinēšana.
4 Multimodālie pārvadājumi. Starptautiskā transportēšana.
5 Transports un vide.
6 Transportēšanas izmaksu raksturojums. Transportēšanas nosacījumi un dokumenti.
7 Transporta procesu modelēšana. Transporta ekonometriskie modeļi un sistēmas.
8 Pasažieru transporta organizācija un vadība.
9 Transporta pakalpojumi un to kvalitāte. Piegāžu veidi un pārvadājumu tehnoloģiskās shēmas.
10 Transporta informācijas nodrošinājums.
11 Taras un iepakojuma loģistiskie aspekti. Konteinerizācija.
12 Uzkrājumu loma transportā un loģistikā.
13 Kravu piegādes sistēmu veidošana un izvēle.
14 Loģistikas pieeja pasažieru pārvadājumos.
15 Starptautiskais transports. 16 Transporta ārpakalpojumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un aizstāvēti praktiskie darbi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 283 lpp.
3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by Kenneth J. Button, David A. Hensher. Amsterdam [etc.]: Pergamon, 2001. 602 p. 4. Handbook of Logistics and Supply-Chain Management. Volume 2. Ed. by A.M.Brewer, K.J.Button, D.A.Hensher. Amsterdam: Pergamon 2001. 545 p.
Papildliteratūra
1. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.
2. Handbook of Transport Modelling. Volume 1. Ed. by D.A.Hensher, K.J.Button. Amsterdam: Pergamon, 2000. 666 p. 3. Hanbook of Transportation Engineering. Editor Myer Kutz. NewYork: McGraw-Hill. 2004.
Periodika un citi informācijas avoti
Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
Piezīmes
Obl.: akadēmiskās maģistra studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammas Autotransports studentiem.