Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Inženieru terminoloģija svešvalodās
Kursa kods TraZ5026
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Sauszemes transports un infrastruktūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 17/02/2015
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Dainis Berjoza
inženierzinātņu maģistrs, vieslekt. Māris Gailis
Inženierzinātņu doktors, prof. Aigars Laizāns

Kursa anotācija
Kursa ietvaros studenti apgūst savas profesionāli akadēmiskās nozares speciālo terminoloģiju svešvalodās. Kursa mērķis ir sagatavot speciālistu, kurš spēj strādāt ar aktuālo savas nozares dokumentāciju, un kvalitatīvi komunicēt ar kolēģiem un partneriem ārpus Latvijas. Nodarbības tiek organizētās semināru veidā, aktīvi iesaistoties visiem kursa dalībniekiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: izvērstas zināšanas un izpratne par svešvalodās lietotiem terminiem, kas saistīti ar izvēlēto specialitāti, spēja orientēties tehniskajā literatūrā vairākās valodās, izprat teksta vispārīgo saturu un izmantot to savos pētījumos. Spēja uztvert tekstu svešvalodās kombinācijā ar grafiskajiem attēliem.
• Prasmes: prasme integrēt un izmantot terminoloģijas zināšanas savā pētījumu virzienā, prasme lietot svešvalodā rakstītu tekstu savu pētījumu organizēšanai, kā arī turpmākajā inženiera tehniskajā darbībā. • Kompetence: spēj patstāvīgi darboties ar tehnisko tekstu kombinācijā ar grafiskajiem attēliem angļu, krievu, vācu un franču valodās. Spēj izmantot dažādās valodās rakstītu tekstu sava noslēguma darba literatūras analīzē.
Kursa plāns
1 Studiju kursa mērķi un uzdevumi, iepazīšanās ar studiju kursa apgūšanas prasībām
2 Papīrformāta vārdnīcas un datorvārdnīcas, to izmantošanas principi
3 Teksta tulkošanas programmas, to izmantošanas priekšrocības un trūkumi.
4 Darbs ar profesionālo tekstu un grafisko daļu. Teksta vispārīgā izpratne un pielietojums
5 Atslēgvārdi profesionālā teksta meklēšanā svešvalodās, to atrašanas principi.
6 Teksta izvēle angļu valodā
7 Teksta izvēle franču un vācu valodā
8 Teksta izvēle krievu valodā
9 Teksts angļu valodā, tā iepazīšanas pamatprincipi
10 Teksts vācu valodā, tā iepazīšanas pamatprincipi
11 Teksts franču valodā, tā iepazīšanas pamatprincipi
12 Teksts krievu valodā, tā iepazīšanas pamatprincip
13 Darbs ar profesionālo tekstu un grafisko daļu angļu valodā, terminoloģiski korekta tulkojuma veidošana latviešu valodā
14 Darbs ar profesionālo tekstu un grafisko daļu vācu valodā, terminoloģiski korekta tulkojuma veidošana latviešu valodā
15 Darbs ar profesionālo tekstu un grafisko daļu franču valodā, terminoloģiski korekta tulkojuma veidošana latviešu valodā 16 Darbs ar profesionālo tekstu un grafisko daļu krievu valodā, terminoloģiski korekta tulkojuma veidošana latviešu valodā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi izstrādāti un nodoti trīs mājas darbi. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Latviešu-angļu, angļu-latviešu vārdnīca: ap 25 000 vārdu. Sastādīja Dz. Kalniņa. Rīga: Avots, 2005. 543 lpp.
2. Dictionary of Science. Editors: A. Isaacs et al. London: Grange Books, 2005. 858 p. Ir LLU FB 1 eks.
3. Vācu-latviešu vārdnīca, latviešu vācu vārdnīca. Sastādīja L. Vjatere. Rīga: Avots, 2006. 959 lpp. 4. Franču-latviešu, latviešu-franču vārdnīca: ap 22 000 vārdu. Sastādījis J. Joņevs. Rīga: Avots, 2005. 653 lpp.
Papildliteratūra
1. Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm [tiešsaiste] [skatīts 29.02.2015.]. Pieejams: http://termini.lza.lv/term.php
2. Terminoloģijas jaunumi. Sastādīja un zinātniskā redaktore V. Skujiņa. Rīga, 2009. 67 lpp. 3. Руководство по ремонту и теническому обслуживинию HAYNES. (Англо – русский автотенический словарь). 32 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Das Internetportal Autobild, online, [gesehen 29.02.2015.], available: http://www.autobild.de/
2. Motor Magazine web site, online, [acessed 29.02.2015.], available: http://www.motor.com/ 3. Terminoloģijas portāls, online, [skatīts 02.03.2015], pieejams: http://termini.letonika.lv/
Piezīmes
Izvēle (B): TF Lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra studiju programmām.