Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Automobiļu remonts
Kursa kods TraZ5013
Zinātnes nozare Transports un satiksme (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 20/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, viesdoc. Aleksandrs Galoburda

Kursa anotācija
Šajā kursā students apgūst mašīnu remonta veidus un paņēmienus, salāgojuma darbspējas atjaunošanas metodes un paņēmienus, detaļu atjaunošanas paņēmienus. Automobiļa agregātu un detaļu tehnisko diagnostiku un agregātu montāžas pamatprincipus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - automobiļu un to agregātu remonta tehnoloģijas; prasmes - pielietot remonta tehnoloģijas automobiļu remontā; kompetence - izvēlēties izdevīgāko remonta tehnoloģiju.
Kursa plāns
1 Automobiļu remonta tehnoloģijas algoritms.
2 Remonta veidi.
3 Agregātu remonta tehnoloģijas algoritms.
4 Tehniskā stāvokļa noteikšana.
5 Bremžu tehniskā stāvokļa noteikšana.
6 Tehniskie parametri Otto motoram.
7 Tehniskie parametri dīzeļmotoram.
8 Automobiļu motora remonts.
9 Motora bloka defekti un to atjaunošana.
10 Motora bloka defektēšana un remonts.
11 Bloka galvas defekti un to atjaunošana.
12 Vārstu defekti un atjaunošana.
13 Kloķvārpstu defekti un to atjaunošana.
14 Automātiskās ātrumkārbas remonts.
15 Mehāniskās ātrumkārbas defekti. 16 Automātiskās ātrumkārbas defekti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopējā lekciju skaita. Pārbaudes veids - ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.
Papildliteratūra
1. Cikovskis V. Motori. Rīga., Jumava, 2000. 2. Krick R. Modern automotive technology. The Good heardt - Willcox Co, 1ne. TenlexPark, Illinois. 2003. CD.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/
Piezīmes
Izvēle: TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai “Autotransports”.