Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mašīnu ekspertīze II
Kursa kods TraZ4042
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Sauszemes transports un infrastruktūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 8
Kursa apstiprinājuma datums 20/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, doc. Aivars Birkavs

Priekšzināšanas
TraZ4041, Mašīnu ekspertīze I
Kursa anotācija
Studenti apgūst transportlīdzekļa pieņemšans, apskates un defektēšanas īpašības, transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu fotografēšanas noteikumus. Transportlīdzekļa vērtības noteikšana. Tehnisko ekspertīžu izpilde, kuras saistītas ar transportlīdzekļu un to iekārtu, agregātu, mezglu un detaļu lūzumiem, atteicēm, kuru cēlonis nav ceļu satiksmes negadījums.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par sauszemes transportlīdzekļu vērtības un remonta izmaksu noteikšanu, spēja noteikt sauszemes transportlīdzekļu vērtību un aprēķināt remonta izmaksas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai citu atteiču gadījumos. Iegūtās zināšanas dod iespēju individuāli aprēķināt bojāta sauszemes transportlīdzekļa vērtību un patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus, kas saistīti ar spēkratu atjaunošanu.
1.kontroldarbs – Sauszemes transportlīdzekļu vērtības noteikšana.
2.kontroldarbs – Bojāta sauszemes transportlīdzekļa atjaunošanas aprēķina nosacījumi. Spēj patstāvīgi aprēķināt transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksas – laboratorijas darbi.
Kursa plāns
1 Transportlīdzekļa pieņemšanas dokumentācija, apskates protokols.
2 Pieņemšanas un apskates dokumentos nepieciešamā un atspoguļojamā informācija.
3 Transportlīdzekļa pieņemšanas apstākļi, pasūtījuma izmaksu kalkulācija.
4 Transportlīdzekļa, agregātu, mezglu, detaļu pirmspieņemšanas mazgāšana kā pilnīgas defektēšanas nepieciešamība.
5 Transportlīdzekļa pilnīgā defektēšana.
6 Transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu, agregātu, mezglu fotografēšanas noteikumi.
7 Fotogrāfiju izgatavošanai nepieciešamais aprīkojums.
8 Fotografēšanas režīmu izvēle, to pamatojums.
9 Rasējumu, skiču, shēmu, zīmējumu u.tml. informācija avotu fotokopiju izgatavošana un pielietošana ekspertīzēs.
10 Fotogrāfiju pirmavota (negatīva, CD un tml. informācijas nesēja) arhivēšanas noteikumi.
11 Transportlīdzekļa vērtēšanas noteikumi.
12 Vērtības noteikšanas metodes, izmantojot LTAB.
13 Antikvāro transportlīdzekļu vērtēšana.
14 Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontdarbu kalkulācija.
15 Nedatorizētā un datorizētā virsbūves remonta aprēķināšanas metode. 16 Tehnisko ekspertīžu izpilde, kuru izpildes nepieciešamības cēlonis nav CSN.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
•tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.
•praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām. Kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Laboratorijas darbu analīze.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Pamatliteratūra
1. Ковалёв А.П. и др. Оценка стоимости машин и оборудования. Москва: Интерреклама, 2003. 2. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург, 2006. 3. Renner G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 4. Krick R. Modern automotive technology. The Goodheart-Willcox Co., 2003.
Papildliteratūra
1. Gerigk P. and others. Kraftfahrzeugtehnik. Berlin: Westermann, 2006. 2. Харазов А.М, Гернер В.С., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования тягово – экономичесских показателей автомобилей. Москва: Высшая школа, 1990. 61 c. 3. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. Jelgava: LLU, 2007. 46 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. LUBE Magazine. United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65 2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.
Piezīmes
Obligāts mācību kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Tehniskais eksperts”.