Excel
Kursa nosaukums Automobiļu un motoru teorija II
Kursa kods TraZ4029
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Sauszemes transports un infrastruktūra
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 06/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Dainis Berjoza

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek apgūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas automobiļu ekspluatācijas parametru noteikšanā. Automobiļu dinamiskuma, degvielas ekonomijas, bremzēšanas, vadāmības, un stabilitātes parametru aprēķina metodes un to eksperimentālā noteikšana, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, izmantojama arī dažādu transporta nozares inženiertehnisko speciālistu praktiskajā darbībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
zināšanas - studenti iegūst specializētas zināšanas, to kritisku izpratni saistībā ar automobiļu ekspluatācijas īpašībām, to likumsakarībām, noteikšanas un analīzes metodēm.
prasmes - spēj praktiski izmantot un pamatot automobiļa dinamiskuma, bremzēšanas, stabilitātes, vadāmības, pārgājības un degvielas patēriņa noteikšanas paņēmienus, kā arī analizēt eksperimentāli iegūtos rezultātus. Prasmīgi izmanto dažādas aprēķinu metodes spēkratu izvēlei un savstarpējai salīdzināšanai. kompetence - spēj izvērtēt un analizēt automobiļa ekspluatācijas īpašības un izvēlēties konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem piemērotāko automobili, ko var pamatot ar aprēķinu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Automobiļa ekspluatācijas īpašības, to klasifikācija. Automobiļa kustība un spēki, kas darbojas uz automobili.
2 Motors – kustības enerģijas avots. Automobiļa enerģijas zudumi, lietderības koeficienti.
3 Riteņa rādiusi. Automobiļa kustības ātrums. Vilces spēks uz dzenošajiem riteņiem.
4 Riteņa ritēšana un rites pretestība. Saķeres koeficients. Kustības iespējamības nosacījums.
5 Automobiļa dažādi pretestības veidi. Automobiļu tipiskie kustības režīmi.
6 Automobiļa vilces dinamiku raksturojošie parametri. Vilces bilance. Jaudas bilance.
7 Automobiļa dinamiskais raksturojums. Automobiļa dinamiskais faktors un ieskriešanās dinamika.
8 Kāpuma pārvarēšana. Automobiļa brīvskrējiens.
9 Motora un transmisijas ietekme uz automobiļa dinamiskajām īpašībām, to eksperimentāla noteikšana.
10 Automobiļa bremzēšana. Bremzēšanas īpašības raksturojošie parametri.
11 Bremzēšanas parametru normēšana un noteikšana.
12 Automobiļa pārgājība. Pārgājības ģeometriskie un saķeres raksturotāji.
13 Automobiļa vadāmība. Automobiļa kustības kinemātika pagriezienā.. Automobiļa sānnovirze un pagriežamība.
14 Automobiļa stabilitāte un noturība.
15 Automobiļa gaitas laidenums. 16 Automobiļa degvielas izlietojuma ekonomiskums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem laboratorijas darbiem, mājas darbiem un uzrakstītiem kontroldarbiem. Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei, uzdevumi un laboratorijas darbi. Jelgava: LLU 2007. 54 lpp.
2. Berjoza D. Automobiļu teorija. Mācību grāmata Jelgava: LLU 2008. 200 lpp. 3. Renner. G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005. 176 p.
Papildliteratūra
1. Gerigk P. und andere. Kraftfahrzeugtechnik Tabellenbuch. Deuchland: Westermann, 2007. 465 p.
2. Bonnick A. Automotive Science and Mathematics. Amsterdam [etc.]: Elsevier. 2008. 241 p. 3. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007, 1196 p.
Piezīmes
Obl. TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports.