Kursa nosaukums Organizāciju izpētes pieejas
Kursa kods Soci4007
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lietišķā socioloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 05/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. soc., viesdoc. Viola Korpa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa ietvaros galvenā uzmanība vērsta uz organizācijām kā specifisku izpētes un analīzes objektu. Studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas organizāciju izpētē un analīzē, tādējādi veidojot izpratni par izpētes un analīzes instrumentu daudzveidību un to pielietojamību organizācijas problēmu identificēšanā un iespējamo risinājumu izvērtēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Kursa noslēgumā studentiem ir
• zināšanas par organizāciju izpētes specifiku un daudzveidīgām izpētes un analīzes pieejām un to izmantošanas iespējām situācijas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanas procesos;
• prasmes izvēlēties un argumentēt noteiktai situācijai piemērotu organizāciju izpētes pieeju; prasmes izstrādāt atbilstošu pētījuma dizainu, lai iegūtu nepieciešamos datus; prasmes un spējas paredzēt potenciālās, ar konkrētu organizācijas problēmu izpēti saistītās grūtības; • spēj patstāvīgi, ar izpratni pielietot zināšanas un prasmes organizācijas, tās elementu, procesu vai ārējās vides faktoru analīzē.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Organizāciju izpētes un analīzes nepieciešamība.
2 Organizācijas kā izpētes un analīzes objekts.
3 Metodoloģiskās pieejas organizāciju pētniecībā.
4 Organizāciju izpētes metodoloģiskās problēmas un to novēršanas iespējas.
5 Dažāda tipa organizāciju izpētes un analīzes specifiskie faktori I.
6 Dažāda tipa organizāciju izpētes un analīzes specifiskie faktori II.
7 Universālās un specifiskās organizāciju analīzes pieejas I.
8 Universālās un specifiskās organizāciju analīzes pieejas II.
9 Organizācijas elementu izpētes specifika I.
10 Organizācijas elementu izpētes specifika II.
11 Organizācijas procesu izpētes specifika.
12 Organizācijas ārējās vides faktoru izpētes specifika.
13 Organizāciju izpētes un analīzes instrumenti: ietvari, modeļi, metodes, matricas, skalas u.tml. I.
14 Organizāciju izpētes un analīzes instrumenti: ietvari, modeļi, metodes, matricas, skalas u.tml. II.
15 Organizāciju izpētes un analīzes instrumenti: ietvari, modeļi, metodes, matricas, skalas u.tml. III. 16 Organizāciju efektivitātes mērīšana un tās problēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) veikti uzdotie konspekti, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši studiju kursa plānam;
2) kādas organizācijas, tās elementu, procesu vai ārējās vides faktoru analīze, izmantojot konkrētu instrumentu - modeli, metodi u.tml.; 3) ieskaite par lekcijās un semināros apgūstamajiem jautājumiem.
Pamatliteratūra
1. Clegg S.R. (ed.) Handbook of Organization studies. London: SAGE Publications, 1996. 730 p.
2. Harvard business review on measuring corporate performance. Uzņēmuma darbības novērtēšana. "Harvard Business Review on" grāmatu sērijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2008. 179 lpp.
3. Robson C. Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings. Chichester, West Sussex; Hoboken, N.J.: Wiley Blackwell, 2011. 586 p. 4. Lewis S., Bryman A. (eds) The SAGE encyclopedia of social science research methods. Thousand Oaks, CA [etc.] : SAGE Publ., 2004. 1305 p.
Papildliteratūra
1. Adler P.S. (ed.) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009. 660 679 p.
2. Buchanan D., Bryman A. (ed.) The SAGE handbook of Organizational Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009. 856 738 p. 3. Schwab D.P. Research Methods for Organizational Studies. Second Edition. Lavrence Erlbaum Associates. inc., 2005. 388 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Organizational Research Methods. Datubāzes Sage žurnāls. [Tiešsaiste] [Skatīts: 01.11.2011.] Pieejams: http://orm.sagepub.com
2. Organization studies. datubāzes Sage žurnāls. [Tiešsaiste] [Skatīts:01.11.2011.] Pieejams: http://oss.sagepub.com 3. Journal of International Organizations Studies. [Tiešsaiste] [Skatīts: 01.11.2011.] Pieejams: http:www.journal-iostudies.org
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" studentiem A daļā, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" studentiem kā nozares profesionālās specializācijas kurss.