Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Sociālā stratifikācija
Kursa kods Soci2015
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Socioloģijas teorija un vēsture
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geogr., asoc. prof. Ženija Krūzmētra

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Sabiedrības sociālā struktūra ir mainīga, tās izpēte notikusi dažādos vēsturiskos periodos. Sabiedrības sociālā struktūra un sociālās mobilitātes rādītāji raksturo sabiedrības attīstības virzienus. Sociālā struktūra ir sabiedrības attīstības priekšnosacījums, tāpēc tās izpēte ir tik aktuāla. Kursa mērķis ir topošajiem organizāciju un sabiedrības pārvaldes speciālistiem dot zināšanas un izpratni par sociālās stratifikācijas nozīmi sabiedrības funkcionēšanā un attīstībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratini par sabiedrības neviendabību, tās sociālo struktūru, veidošanās vēsturi, mūsdienu skatījumu dažādās valstu grupās, dažādiem sociālās mobilitātes veidiem, izpētes metodes, izpausmes un likumsakarības. Prasmes analizēt un vērtēt dažādas sociālās mobilitātes izpausmes un pārmaiņas sabiedrības struktūrā. Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes sintezēti pielietot dažādās sabiedrības pārvaldes un citās institūcijās darbā ar atšķirīgām sabiedrības grupām.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Sociālā stratifikācija, sociālā mobilitāte, jēdzieni, veidi
2 Sociālās stratifikācijas vēsturiskās formas
3 Sociālās stratifikācijas pētīšanas vēsture
4 Sociālās stratifikācijas teorijas
5 Sabiedrības iedalījums šķirās, sabiedrības modeļi
6 Dzimums un sociālā stratifikācija
7 Sociālā mobilitāte
8 Nabadzība un nevienlīdzība
9 Piterims Sorokins, viņa teorijas par stratifikāciju un mobilitāti
10 Ekonomiskā stratifikācija
11 Politiskā stratifikācjija
12 Profesionālā stratifikācija
13 Globālā sociālā stratifikācija
14 Mūsdienu pētījumi par sociālo stratifikāciju
15 Mūsdienu pētījumi par sociālo mobilitāti 16 Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte Latvijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums, praktisko darbu izstrāde, referāta izstrāde par sociālo stratifikāciju vai sociālo mobilitāti (to īpatsvars kopējā vērtējumā 75%). Zināšanu novērtējums: ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992. 542 c.
2. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. Москва: Аспект Пресс, 1996. 278 с.
3. Global Inequality/Patterns and Explanations. London: Polity Press, 2006. 296 p. 4. Kirby M. Stratification and Differentiation. London: Macmillan, 1999. 242 p.
Papildliteratūra
1. Mājsaimniecību budžeta apsekojuma galvenie rezultāti 2010.gadā. LR CSB, 2011. 40 lpp.
2. Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā. LR CSB, 2011. 74 lpp. 3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. 2011. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 156 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Sociology. SAGE journals online. Online ISSN: 1461-7242
2. Contemporary Sociology: A Journal of Revievs. Print ISSN: 0094-3061. Online ISSN: 1939-8638 3. Социологические исследования 2010-2011.- ISBN 0132-1625
Piezīmes
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura studiju programma, A daļa.