Kursa nosaukums Inženierpsiholoģija
Kursa kods Psih2035
Zinātnes nozare Psiholoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. psych., lekt. Laura Šīmane-Vīgante

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Psih4003 [GPSI4003] Inženierpsiholoģija
Kursa anotācija
Pilnveidot zināšanas par inženierpsiholoģijas vēsturi, galvenajiem teorētiskajiem modeļiem, pētījumu virzieniem, kā arī par informācijas mijiedarbību starp darba darītāju un tehniku, izzina līdzekļus un metodes profesionālajā adaptācijā, komunikācijā ar pasūtītāju, instrukciju veidošanā iekārtu apkalpotājiem. Kursa ietvaros studenti attīsta prasmes diskutēt un pamatot savu viedokli, radoši domāt un meklēt inovatīvus problēmu risinājumus. Ar grupu darbu, situāciju un problēmu analizēšanu tiek sekmēta studentu prasme pašiem saskatīt, formulēt, vērtēt un rast piemērotākos risinājumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: spēj raksturot psiholoģijas nozīmi inženiera ikdienas darbībā un profesionālajā virzībā; sniegt piemērus par ergonomiku, funkciju sadalījumu starp cilvēku un mašīnu darba efektivitātes, drošības, kvalitātes, precizitātes, ātruma faktoru nodrošināšanai; izprast pozitīvas sadarbības ar pasūtītāju nozīmi;
• Prasmes: spēj diskutēt par inženierpsiholoģijas nozīmi savā profesijā un pamatot savu viedokli; sagatavot prezentāciju un uzstāties auditorijas priekšā; analizēt cilvēks – cilvēks un cilvēks – mašīna mijiedarbību un komunikācijas barjeras; • Kompetence: spēj pielāgot iekārtas dizainu un vidi cilvēkam, ņemot vērā cilvēku psiholoģiskās spējas, dotumus un ierobežojumus; īstenot subjekta – subjekta attiecībām atbilstošu saskarsmi adekvāti veicot savu profesionālo darbību un izvairoties no izdegšanas; spēj radoši darboties un izmantot inovatīvus problēmu risinājumus, attīstīt sociālo kompetenci.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Iepazīšanās, sevis prezentēšana;
2 Ieskats inženierpsiholoģijas vēsturē.
3 Galveno inženierpsiholoģijas teorētisko modeļu analīze;
4 Domāšana un radošums;
5 Metodes jaunu ideju izstrādei: prāta vētra, iztēles tehnika “De Bono cepures”, radošā kafejnīca u.c.;
6 Problēmsituācijas un inovatīvi risinājumi;
7 Funkcionālais stāvoklis un tā ietekme uz profesionāļa darbību;
8 Stress un izdegšanas sindroms;
9 Instrukciju veidošana mašīnu sistēmas apkalpošanai
10 Komunikācija cilvēks – cilvēks, cilvēks – mašīna
11 Sadarbība ar pasūtītāju
12 Uztvere, tās īpatnības
13 Uzmanība, tās īpašības
14 Motivācija, pašdisciplīna un pašregulācija;
15 Grupu dinamika, darbs grupās un lēmumu pieņemšana; 16 Seminārs: Inženierpsiholoģijas praktiskais pielietojums jaunu mašīnu projektēšanā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi un praktiskie darbi, izpildīti mājas un pārbaudes uzdevumi. Noslēdzošā kontrole – ieskaite ar atzīmi. Aktīva piedalīšanās semināros un diskusijās.
Pamatliteratūra
1. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. Rīga: RaKa, 2010. 205 lpp.
2. Inovatīva domāšana “Harvard Business Review on” grāmatu sērija. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 203 lpp.
3. Kroemer K., Kroemer H., Kroemer-Elbert K. Engineering Physiology: Bases of Human Factors Engineering/Ergonomics. Berlin: Springer, 2010. 350 p. 4. Roja Ž .(2008) Ergonomikas pamati. Rīgā, 2008. 190 lpp.
Papildliteratūra
1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
2. Cтрелков Ю. К. (2005) Инженерная и профессиональная психология. Mосква: Академия, 2005. 360 c. 3. Куликов О. Н.,. Ролин Е. И. Безопасность труда на предприятиях строительных материалов, изделий и конструкций. Mосква: Академия, 2011. 368 c.
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.ebsco.com
2. Applied Experimental and Engineering Psychology. ISSN 0891-0685. Pieejams: http://www.apa.org/about/division/div21.aspx 3. http://www.annualreviews.org/
Piezīmes
Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ”Mašīnu projektēšana un ražošana”, „Lauksaimniecības enerģētika” un bakalaura programmas „Lauksaimniecības inženierzinātne” pilna un nepilna laika studijās.