Excel
Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija
Kursa kods Psih2030
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 21/05/2013
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., asoc. prof. Regīna Baltušīte
Dr. psych., doc. Anita Vecgrāve

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti apgūst sociālās psiholoģijas vēsturi, pieejas un teorijas, sociālās psiholoģijas metodes, Es koncepciju, sociālo percepciju, personības statusus un lomas, sociālās normas, attieksmes. Studenti paplašina savas zināšanas par sociālām sistēmām un sociālo vidi, sociālām grupām, agresiju, verbālo un neverbālo saskarsmi un komunikāciju, mijiedarbību pedagoģiskās saskarsmes situācijās.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem un galvenajām teorijām. Priekšstats par personības un sociālās vides mijiedarbības likumsakarībām un saskarsmes procesu, izpratne par nozīmīgāko sociālās psiholoģijas koncepciju izmantošanu sociālās uzvedības analīzē.
• Prasmes – lietot un pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē, profesionālajā un personīgajā jomās, darbojoties sociālajā vidē. • Kompetence - spēja atpazīt sociāli psiholoģiskās parādības ikdienas situācijās, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas; patstāvīgi novērtēt efektīvas sociālās mijiedarbības veicinošos un traucējošos faktorus un izvēlēties optimālu sociāli psiholoģiskās problēmas risinājumu.
Kursa plāns
1 Sociālās psiholoģijas vēsture, pieejas un teorijas.
2 Sociālās psiholoģijas metodes.
3 Es koncepcija.
4 Sociālā percepcija.
5 Personības statusi un lomas.
6 Sociālās normas.
7 Attieksmes.
8 Sociālās sistēmas un sociālā vide.
9 Agresija.
10 Saskarsmes un komunikācijas jēdziens un funkcijas.
11 Sociālā percepcija (sociālā uztvere).
12 Verbālā saskarsme, komunikācija.
13 Neverbālā saskarsme (komunikācija).
14 Mijiedarbība pedagoģiskās saskarsmes situācijās.
15 Līderības izpratne mūsdienu psiholoģijā. 16 Karjeras veidošanas sociālie aspekti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. pārbaudes darbs – par sociālās psiholoģijas vēsturi (20%), 2 pārbaudes darbs par personības teorijām (20%), situāciju apraksts (20%), prezentācija „Veiksmīga skolotāja karjera” (20%), prezentācija „Nākotnes skola” (20%). Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Beck D., Covan C. Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change. Business&Economics, 2005. 362 p.
2. Drukers P. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.
3. Kassin S., Fein S., Markus H.R. Social Psychology. Wadsworth, Cengage Learning, 2010. 222 p. 4. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.
Papildliteratūra
1. Enkelmanis N. Harisma, personības profesionāli un personiski panākumi. Rīga: Madris, 2008. 182 lpp. Nav LLU FB.
2. Melbārde I. Es vienmēr zinu, ko vēlos. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 154 lpp. 3. Pachter B. When the little things count. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2006. 169 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. ISSN 0022-3514 (print). ISSN 1939-1293 (online). [skatīts 31.05.2013.]. Pieejams EBSCO datubāzēs
Piezīmes
Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ”Profesionālās izglītības skolotājs”.