Kursa nosaukums Sabiedrības pārvalde
Kursa kods PolZ5009
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Zinātnes apakšnozare Pārvalde un administrācija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 84
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., doc. Dace Kaufmane
Dr. phil., viesdoc. Voldemārs Bariss

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar sabiedrības pārvaldes teoriju un praksi mūsdienās. Tiek apskatīta Latvijas un ārvalstu pieredze pārvaldes aktuālo problēmu risināšanā un pārvaldes inovācijās; studenti iepazīstas ar jaunākajām publikācijām sabiedrības pārvaldes jomā. Tematu izklāsts tiek papildināts ar atbilstošu normatīvo aktu analīzi, kā arī ar pārvaldes socioloģisko aspektu analīzi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursā:
• studenti iegūst zināšanas par sabiedrības pārvaldes teoriju un praksi, pārvaldes konceptuālajiem modeļiem un to funkcionēšanas likumsakarībām, sabiedrības pārvaldes inovācijām un reformām dažādās valstīs, kā arī par publisko organizāciju vadīšanas labāko praksi;
• studenti attīsta prasmes izmantot pārvaldes teorētiskās atziņas lietišķo socioloģisko pētījumu veikšanā, analizēt ar valsts pārvaldes politiku saistītos dokumentus, iekļaut sabiedrības jomu socioloģiskajā analīzē pārvaldes aspektus, konceptuāli izprast publiskās pārvaldes aktuālās problēmas; • veido studenta kompetenci veikt socioloģiskos pētījumus sabiedrības pārvaldes jomā, bet pārvaldes lēmumu pieņemšanā kā resursu izmantot socioloģisko analīzi un jaunākās menedžmenta atziņas.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Sabiedrības pārvaldes konceptualizācija: pamatjēdzieni un teorētiskās pieejas
2 Latvijas sabiedrības pārvaldes institucionālā uzbūves pamatprincipi
3 Politiskā līmeņa un izpildvaras attiecības
4 Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība sabiedrības pārvaldē
5 Institucionālisma teorijas
6 Vērtību sistēmas un sabiedrības vērtīborientācijas kā publiskās pārvaldes faktors
7 Tradicionālās pārvaldes modelis
8 Legālisms
9 Menedžerisms
10 Pārvaldība.
11 Publisko organizāciju darbības un vadības specifika
12 Menedžmenta aktuālās tendences un to ietekme uz sabiedrības pārvaldi.
13 Kreatīvais menedžments.
14 Jaunas personāla un darbinieku īpašības. Talantu vadība.
15 Jaunākās atziņas organizācijas vadības funkciju īstenošanā. 16 Sabiedrības pārvaldes kā sistēmas modernizācijas prakse Latvijā un ārvalstīs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un semināru apmeklējums un mācībspēku norādītajā laikā sagatavoti patstāvīgie darbi. Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Bariss V. Publiskā administrācija. Jelgava: LLU, 2009., 111 lpp.
2. Berkley G., Rouse J. The Craft of Public Administration. New York: McGraw-Hill, 2009. 359 p (Pieejams: SOHU metodiskajā kabinetā).
3. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: BAT, 2005. 295 lpp. 4. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. Salīdzinošā analīze. Rīga [Latvija : b.i.]: 2002. 350 lpp.
Papildliteratūra
1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: A Burtene, 2012. 496 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 305 lpp. 3. Pūķis M. Pašu valdība. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Administration and Society. ISSN: 0095 - 3997
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Diena. Dagons Industry, 2014. -ISSN: 1407-2041. 3. Valsts pārvaldes iekārtas likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts: 06.06.2002. Stājas spēkā: 01.01.2003. [Skatīts 31.03.2014.]. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=63545
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistra studiju programmas obligātajos studiju kursos.