Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Rīcībpolitika
Kursa kods PolZ5005
Zinātnes nozare Politikas zinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Filozofijas doktors, viesdoc. Voldemārs Bariss

Kursa anotācija
Visos publiskās pārvaldes līmeņos konsekventi ievērots rīcībpolitikas plānošanas process jebkurā valstī nodrošina pamatu labi informētu, izsvērtu un tālredzīgu lēmumu pieņemšanai politiskā līmenī. Līdztekus tas veicina arī valstī pieņemto lēmumu savstarpējo sasaisti, pēctecību. Kursa gaitā studenti apgūst rīcībpolitikas plānošas prasmes (gan nozaru, gan starpnozaru griezumā).
Kursa plāns
1 Politikas un rīcībpolitikas jēdzieni, jomas un mērķi
2 Rīcībolitikas sistēmas pamatprincipi un funkcionēšana
3 Plānošanas dokumentu tipi
4 Plānošanas dokumentu iztrādes metodiskās prasības.
5 Institūciju darbības stratēgiju (IDS) izstrādes un aktualizēšanas metodika
6 Nacionālās, reģionālās un vietējās pārvaldes plānošanas sistēmu sasaiste
7 Nacionālās un starptautiskās plānošanas sistēmu sasaiste
8 Rīcībpolitikas analīzes pamatprincipi
9 Ex-ante analīzes pielietojums politikas dokumentu sagatavošanā
10 Ex-post novērtējuma veikšana programmu īstenošanas kontekstā
11 Programmu lietderības un efektivitātes novērtēsanas metodes
12 Programmu lietderības un efektivitātes novērtēsanas metodes
13 Ietekmju novērtējums, izstrādājot normatīvos un plānošanas dokumentus
14 Nozaru attīstības plānošanas piemēru analīze
15 Plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas piemēru analīze 16 Rīcībpolitkas plānošanas ārvalstu pieredzes analīze
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējumu veido:apmeklējumi-10%,kontroldarbi-40%,referāts-50%
Pamatliteratūra
1. Politikas ietekmes vērtēšana politikas plānošanas sistēmā. Valsts kanceleja, 2005.
2. Modernising government.London. Cabinet Office, 1999.
3. .Politikas plānošanas sistēmas pamatnostādnes. LR MK,12.09.2006. 4. Metodiskie ieteikumi institūciju darbības stratēģiju izstrādei. LR MK, 2.01.2003.
Papildliteratūra
1. Benetons F. "Ievads politikas zinātnē". Maskava.2002.(krievu valodā)
2. Hantingtons S. "Trešais vilnis."Maskava 2003. (krievu valodā)
3. Burton, P. Modernising the Policy Process. Rutlege, 2006 4. Agendas, Alternatives and Public Policies. J.W.kingdon,(ed), Longman,2003.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Policy Analysis. ISSN 6564
2. "TheEconomist."
3. "Der Spiege." 4. "Das Parlament."
Piezīmes
Kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Sabiedrības pārvalde".