Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Vispārizglītojošie mācību priekšmeti profesionālajā izglītībā
Kursa kods PedaT001
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 2.25
ECTS kredītpunkti 3.38
Kopējais stundu skaits kursā 90
Lekciju stundu skaits 36
Kursa apstiprinājuma datums 09/06/2010
Atbildīgā struktūrvienība Mūžizglītības centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., prof. Baiba Briede
Mg. paed., vieslekt. Vizma Slava
Dr. paed., asoc. prof. (Emeritus) Anita Aizsila

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Programmas mērķis ir profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu vispārējo kompetenču paaugstināšana.
Kursa saturs(kalendārs)
Psiholoģija.
Pedagoģija.
Didaktika, audzināšanas darbs. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā.
Piezīmes
Profesionālās izglītības pedagogi. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU”, vienošanās Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/ IPIA/VIAA/006 ietvaros”, id.Nr. LLU 2010/07/ESF.