Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Konsultēšana
Kursa kods PedaP104
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Pieaugušo pedagoģija
Kredītpunkti 12
ECTS kredītpunkti 18
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 22/11/2016
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, asoc. prof. Vija Dišlere

Kursa anotācija
Prakses laikā studenti veic karjeras konsultantu pienākumus prakses uzdevumu ietvaros, iepazīstas ar sadarbības tīklu veidošanu starp dažādām iestādēm un organizācijām, praktizējas dažāda vecumu un izglītības klientu konsultēšanā; izmēģina vairākas diagnosticēšanas metodes, veido klientiem individuālās karjeras attīstīšanas programmas, palīdz klientiem uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli, sludinājumus; īsteno savu personīgo un profesionālo pilnveidi un sagatavojas karjeras konsultanta patstāvīgajai profesionālajai darbībai; pilnveido savas pētnieciskās zināšanas un prasmes.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas un izpratne par klienta izaugsmes faktoriem un individuālās rīcības dinamiku, par sadarbības tīkla veidošanu dažādās iestādēs un organizācijās.
Prasmes sintezēt un izmantot praksē zināšanas par visiem iepriekš apgūtajiem studiju kursiem. Prasmes organizēt un veikt dažāda vecumu un izglītības klientu konsultēšanu. Prasmes: meklēt, atlasīt un sistematizēt informāciju; dibināt kontaktu ar klientu; informēt, pārliecināt, atbalstīt; izvērtēt klienta vēlmes un vajadzības; prasme izmantot dažādas diagnosticēšanas metodes; veidot klientam individuālās karjeras attīstīšanas programmas; strādāt ar karjeras izvēles testiem. Kompetence- spēj analizēt, sintezēt un izmantot zināšanas un prasmes, kuras apgūtas visos iepriekšējos studiju kuros, jaunās situācijās un atšķirīgos veidos, veicot karjeras konsultanta darbu. Spēj strādāt ar dažāda vecuma un izglītības klientiem gan individuāli, gan spēj vadīt grupu konsultācijas, spēj novērtēt klienta situāciju; spēj pašizglītoties.
Kursa plāns
1 Studenti attīsta un pilnveido savu prasmi strādāt ar dažādiem klientiem.
2 Izmēģina dažādas diagnostikas metodes ar dažāda tipa klientiem.
3 Izmēģina 5 izvēlētās diagnostikas metodes ar dažāda tipa klientiem.
4 Studenti attīsta un pilnveido savu prasmi izveidot klientiem individuālās karjeras attīstīšanas programmas.
5 Izveido 5 klientiem individuālās karjeras attīstīšanas programmas.
6 Izveidotās 5 klientu individuālās karjeras attīstīšanas programmu izvērtējums kopā ar klientu.
7 Palīdz 7 klientiem uzrakstīt CV.
8 Palīdz 7 klientiem uzrakstīt motivācijas vēstuli.
9 Palīdz 7 klientiem uzrakstīt darba sludinājumus.
10 Novadīt darba interviju ar tikko mācību iestādi beigušu jaunieti.
11 Novadīt darba interviju ar cilvēku, kurš bieži maina darbu.
12 Novadīt darba interviju ar bezdarbnieku.
13 Novadīt grupas konsultāciju prakses vadītāja klātbūtnē.
14 Novadīt 3 patstāvīgas individuālās konsultācijas.
15 Darbs pie maģistra darba tēmas metodiskās izstrādnes. 16 Veic pētniecisko darbu saskaņā ar maģistra darbā izvēlēto tematu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Students ir realizējis visus prakses uzdevumus, par ko liecina:
- Iesniegtā prakses dienasgrāmata;
- Iesniegtie apkopotie un studenta patstāvīgi izstrādātie metodiskie materiāli atbilstoši prakses uzdevumiem (vismaz 5 diagnosticēšanas metožu apraksti, 5 klientu individuālās karjeras attīstības programmas kopā ar klienta raksturojumu, saglabājot konfidencialitāti, CV, motivācijas vēstuļu un sludinājumu paraugi).
- Prakses vadītāja rakstisks sekmīgs vērtējums.
Studenta vērtējumu veido:
- 30% vērtējums par iesniegto dokumentāciju un metodiskiem materiāliem;
- 30% prakses vadītāja un prakses pārziņa vērtējums; - 40% vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā.
Pamatliteratūra
1. John McLeod. An introduction to counselling. New York: Open University Press, 2005..
2. Sampson J.P., Jr., Robert C. Reardon, Gary W. Peterson, Janet G. Lenz. Career counseling and Services. London, Thomson Learning, 2004
3. Hawkin P., Shonet R. Supervision in the Helping Professions: an individual, group and organizational approach. 2.ed. Buskingham Philadelfia: Open University Press, 2000. 4. Rodžers M. Sociālā darba supervīzijas lomas, funkcijas un mērķis. No: Dzīves jautājumi, VI, Rīga, SDSPA “Attīstība”. 2001, 117.-141.lpp.
Papildliteratūra
1. Gibson R., Mitchell M. Introduction to Career Counselling for the 21 st Century. NewJersey: Pearson Education Inc., 2006. 288 lpp.
2. Hawkins P. The ART of building WINDmills. Career tactics for the 21st century. University of Liverpool, 2004. 3. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2003. 84 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
Piezīmes
Obligāta prakse profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”.