Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Koriģēts) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pedagoģija un darba psiholoģija
Kursa kods PedaP079
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Pieaugušo pedagoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 13/12/2016
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas doktors, asoc. prof. Vija Dišlere

Priekšzināšanas
Peda6060, Pedagoģija un darba psiholoģija I
Peda6061, Pedagoģija un darba psiholoģija II
Kursa anotācija
Cilvēka veselība mūža garumā, labjūte, pieaugušo izglītības īpatnības. Darba un civilās aizsardzības mācību pedagoģiski psiholoģiskie aspekti, lai mazinātu formālo attieksmi. Mācību process un metodes darba un civilajā aizsardzībā. 21. gs. izglītības balsti. Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācībās. Metodiskie materiāli, instrukcijas, to sastādīšana. Darba un mācību vides izveidošana, mācību kvalitātes vadīšana. Darba psiholoģija, psihosomatika, stress, izdegšana darbā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas: spēj izskaidrot darba un civilajā aizsardzībā izmantojamas mācību metodes un darba psiholoģiju un labjūtes veicināšanu – Prakses atskaite.
• prasmes: plānot, organizēt un vadīt nodarbības darba un civilajā aizsardzībā, izstrādāt metodiskos materiālus un instrukcijas, veidot mācību vidi – Iestādes prakses vadītāja vērtējums. • kompetence: izvērtēt un pilnveidot darba un civilās aizsardzības mācības, metodisko materiālu un instrukciju kvalitāti, izvērtēt psihoemocionālo faktoru ietekmi uz cilvēka labjūti un veselību – Prakses atskaites aizstāvēšana.
Kursa plāns
1 Iepazīšanās ar profesionāli zinātniskās pētnieciskās prakses programmu un uzdevumiem.
2 Pilnveido zināšanas, prasmes un kompetenci, lai veicinātu personāla kompetences izmaiņas.
3 Studē literatūru un aprobē teorētiskās atziņas, novēro darba vidi, darbinieku izturēšanos darba vietā.
4 Gatavo prezentācijas, novērtē darba procesu darba psiholoģijas aspektā.
5 Iegūst prasmes veikt nodarbināto instruktāžu, sagatavot mācību materiālus, prast novērtēt zināšanas.
6 Lietot mācību līdzekļus un izvēlēties mācību metodes
7 Iegūtās informācijas apstrāde un atskaites rakstīšana.
8 Prakses rezultātu prezentācija un izvērtēšana; mazo grupu darbs. 9 Prakses eksāmens.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Mutisks eksāmens.

Eksāmena uzdevumu veido:
•iesniegtā prakses atskaite:
ot.sk. studenta patstāvīgi izstrādātie metodiskie materiāli atbilstoši prakses uzdevumiem (nodarbības metodikas apraksts)
ot.sk. studenta piemeklēts vai uzfilmēts īss video par nodarbības tēmu;
ot.sk. darba vides un procesu izvērtējums psiholoģijas aspektos;
•iesniegtā prakses prezentācija un prezentēšanas process kursa biedru priekšā; •prakses vadītāja rakstisks sekmīgs vērtējums.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
•Patstāvīgi sagatavota un prezentēta nodarbība darba aizsardzībā. •Veikta anketēšana "Apmierinātība ar darbu". Izvērtēta darbinieku attieksme pret droša darba noteikumiem, novērtēta darba vide un process darba psiholoģijas aspektos.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Vērtēšanas kritēriji:
•30% vērtējums par iesniegto dokumentāciju un metodiskiem materiāliem;
•30% prakses vadītāja uzņēmumā vērtējums; •40% vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā.
Pamatliteratūra
1. Darba aizsardzības apmācību metodes. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 116 lpp.
2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKA, 2010. 205 lpp.
3. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp. 4. Darba apstākļi un veselība darbā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 162 lpp.
Papildliteratūra
1. Mācīšanās ir zelts. Learning the treasure within. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2001. 255 lpp. 2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija. 3. Work psychology: an introduction to human behaviour in the workplace. Edited by L. Matthewman ... [et al.]. Oxford: New York: Oxford University Press, 2009. 388 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0963-1798. ISSN (electronic): 2044-8325. Pieejams LLU FB abonētajā datubāzē “Wiley Online Library”
2. Zeitschrift fuer Arbeitspsychologie und praktische Psychologie im allgemeinen. 3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā nacionālā kontaktpunkta Latvijā mājas lapa. http://osha.lv
Piezīmes
Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra