Kursa nosaukums Maģistra darbs III
Kursa kods Peda6041
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 160
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Inita Soika

Priekšzināšanas
Peda5025, Karjeras attīstības teorijas
Peda5027, Pētnieciskā darba metodoloģija I
Peda5034, Pētnieciskā darba metodoloģija II
Peda6021, Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti
Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika
Peda6036, Karjeras pakalpojumu vadība
Peda6038, Maģistra darbs I
Peda6039, Maģistra darbs II
Peda6046, Nodarbinātība un darba meklēšana I
PedaP078, Pētniecības prakse
Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā
Psih6009, Cilvēka dzīves cikli
Kursa anotācija
Maģistra darbs ir zinātniski pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina maģistranta teorētisku un praktisku sagatavotību profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus dažādās iestādēs un uzņēmumos saskaņā ar profesijas standarta prasībām. Maģistra darba autoram jāveic pētījums par aktuālu zinātnisku vai praktisku karjeras konsultēšanas problēmu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas - padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī karjeras atbalsta un konsultēšanas jomā, atbilstoši izvēlētajai pētījuma problemātikai un tās specifikai.
Prasmes – prot apkopot, sistematizēt, kritiski izvērtēt bibliogrāfijas avotus, izvēlēties un izmantot atbilstošas pētījuma metodes. Students prot analizēt un sintezēt, kā arī izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus. Spēj aprobēt pētījuma rezultātus. Kompetences - akadēmisko, sistemātisko, analītisko un instrumentālo kompetenču kopums, kas rezultējas kā spēja sniegt reālu radošu un inovatīvu pienesumu sarežģītu un dinamisku karjeras attīstības atbalsta procesu analīzē un izvērtēšanā. Spēja argumentēti un pārliecinoši prezentēt un aizstāvēt pētījuma rezultātus.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Empīriskie un /vai eksperimentālie pētījumi: pētījuma metožu un pētījuma datu apstrādes metožu apzināšana, izvērtēšana un izvēle.
2.Analoģisku karjeras attīstības atbalsta pētījumu (maģistru darbu u.c.) apzināšana.
3.Izmēģinājumpētījumi jeb pilotpētījumi.
4.Karjeras attīstības atbalsta metodikas izstrādāšana. Ekspertu vērtējums par metodiku.
5.Metodikas korekcija un saskaņošana ar vadītāju.
6.Pētījumu (eksperimenta u.c.) veikšana 7.Datu apstrāde: apkopošana, attēlojumu izvēle, matemātiska apstrāde, analīze. Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Metodikas izstrāde un aprobācijas uzsākšana.
Atskaites darba vadītājam semestrī. Ieskaite atbilstoši izpildītajām prasībām maģistra darba izstrādē semestrī.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
•Students turpina patstāvīgi studēt dažādus bibliogrāfiskos avotus un praktizējas karjeras konsultēšanā.
•Balstoties uz iegūto teorētisko informāciju un praktisko pieredzi, students izstrādā karjeras attīstības atbalsta metodiku, to saskaņo ar darba vadītāju.
•Students uzsāk pētījumu (eksperimentu u.c.): izstrādā ekspertu anketu, veic ekspertu atlasi, kuri vērtē izstrādāto metodiku; koriģē metodiku; uzsāk metodikas aprobāciju; vāc pētījuma datus un tos analizē. Sekmīgi pasveikto darbu rezultātā tiek iegūta ieskaite 4 KP apjomā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Patstāvīgi veikto darbu atskaite un saskaņošana ar darba vadītāju.
Ieskaite pilna laika studijās 3.semestrī (4KP). Vērtējums: ieskaite bez atzīmes
Pamatliteratūra
1. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 2. Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J., Pēks L., Soika I., Vronska I. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. 2018. 35 lpp. 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 261 lpp. 4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 658 lpp.
Papildliteratūra
1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 7th Edition. London; New York: Routledge, 2011. 784 p. 2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. Encyclopaedia Career Development. Thousand Oaks, California: SAGE, 2006. – vol. 2. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. 567 с..
Periodika un citi informācijas avoti
1.A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition. Student Success UCOL. 2017. 35 p. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf 2.Scopus. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 3.EBSCO Research Databases. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.ebsco.com/products/research-databases
Piezīmes
Obligātais kurss maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.