Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Latviešu valoda un kultūra
Kursa kods Peda5032
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 56
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 98
Kursa apstiprinājuma datums 19/03/2013
Atbildīgā struktūrvienība Mehānikas un dizaina institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., doc. Iveta Līce-Zikmane

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss ietver latviešu valodas zināšanu un prasmju apguvi. Tiek attīstītas aktīvās sarunvalodas prasmes un dzirdes uztvere, paplašināts aktīvais vārdu krājums, tiek pilnveidotas izrunu iemaņas. Studenti pilnveido leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļauj pietiekami precīzi izteikties par kursā apgūtajiem tematiem, akcentējot arī zināšanas par latviešu tautas kultūru – kultūrmantojumu, garīgo un materiālo kultūru. Uzmanība tiek pievērsta izglītības terminu lietošanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – spēj izprast galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamiem tematiem, ar kuriem saskaras studijās, brīvajā laikā; saprot radio un televīzijas saturu tad, kad samērā lēni un skaidri runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri interesē personīgi; izprast biežāk sastopamo pedagoģisko terminu lietojumu saistībā ar specialitāti, veidot priekšstatu par latviešu tautas kultūras daudzveidību.
• Prasmes – spēj saprast tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar studijām saistīta valoda; prot uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par jautājumiem, kas ir zināmi vai interesē; lietot biežāk sastopamos izglītības terminus, raksturot latviešu tautas kultūru. • Kompetence – spēj ārzemju ceļojuma laikā sazināties situācijās, kur nepieciešams runāt; spēj īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus; spēj izstāstīt stāstu, izklāstīt grāmatas vai filmas saturu un izteikt par to savu attieksmi. Spēj saskatīt latviešu tautas kultūras pamatvērtības.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ceļojumā. Going on a trip.
2 Kultūrmantojums kā vērtība. Mūsdienu iezīmes. Latvijas kultūrvide.
3 Pirmā nepieciešamā palīdzība. In case you need help.
4 Latvijas kultūrvide.
5 Norunātas oficiālas/darba tikšanās. Coming for an appointment.
6 Radio, televīzija. Brīvais laiks/Izklaide. Radio and television as a media. Enjoying a free time.
7 1.kontroldarbs. Lietišķie raksti. Correspondence.
8 Konference. Conference.
9 Maģistra/patstāvīgā darba prezentācija. Master’s thesis/ Individual work presentation.
10 Patstāvīgā darba prezentācija. Praktisko darbu analīze. Individual work presentation. Practical work test.
11 Izglītības sistēma Latvijā. Education system in Latvia. Izglītība citā (studenta patstāvīgās mītnes) valstī.
12 Tautas pedagoģija un darba tikums kā vērtība.
13 Mācību process skolā. The teaching/learning process at school.
14 Mana pieredze pedagoģijā. Brīvās izvēles temats kultūras tematikā.
15 2.kontroldarbs. Praktisko darbu analīze. 16 Studiju pieredze. The study experience.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Apmeklētas kontaktnodarbības (85%). Izpildīti praktiskie darbi. Nokārtoti 2 kontroldarbi. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Nītiņa D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 3.līmenis. Rīga: LVAVP, 2002. 166 lpp.
2. Nītiņa D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4.līmenis. Rīga: LVAVP, 2004. 176 lpp.
3. Latvian Language. [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.].Pieejams http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm 4. Flečere I., Flečers T. Discovering Latvia. Rīga: Zaiga Jansone, [2008.]. 263 lpp.
Papildliteratūra
1. English - Latvian Online Dictionary - a Bilingual Dictionary from ECTACO. [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.].Pieejams http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17
2. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. 130 lpp. 3. Vārdnīcas internetā. Pieejams http://www.vvk.lv/?sadala=180
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN - 1691-256X. www.ilustretazinatne.lv 2. Izglītība un Kultūra. Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga: Izglītība. ISSN 1407-4036. www.izglitiba-kultura.lv
Piezīmes
Izvēles studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija".