Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Specializācijas priekšmeta metodika
Kursa kods Peda4043
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 2.5
ECTS kredītpunkti 3.75
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 20
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas maģistrs, lekt. Inga Andersone-Penčuka

Kursa anotācija
Studenti pilnveido vispusīgas un specializētas, profesionālajai jomai atbilstošas zināšanas, prasmes un refleksijas spējas, izstrādā stundu konspektus, sagatavo un analizē mācību stundas, izvēlas radošus mācību paņēmienus atbilstošā specialitātē, vērtē un analizē audzēkņu zināšanas un prasmes. Studenti pilnveido savu personīgo, sociālo un profesionālo kompetenci, teorētiski un praktiski risina problēmsituācijas profesijā, mūžizglītības kontekstā, analizē darba tirgus prasības profesionālajā jomā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• zināšanas – izprot pedagoģiskā procesa plānošanu, organizāciju un realizāciju profesionālajos mācību priekšmetos, izprot profesionālā priekšmeta programmas izveides un realizācijas mūsdienīgus nosacījumus, stundu darba organizāciju un vadīšanu, personīgās un audzēkņu izaugsmes dinamiku – praktiskais darbs;
• prasmes – prot parādīt specializētas, profesionālajai jomai atbilstošas teoriju likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un prasmes, prot zinātniski pamatot organizēt un vadīt audzēkņu mācības un audzināšanu profesionālo priekšmetu mācību programmas apguvei, atbilstoši darba vidē balstītām mācībām, prot izvēlēties inovatīvus mācību paņēmienus profesionālajā izglītībā, prot uzstāties auditorijā, prot izvērtēt personīgo un audzēkņu izaugsmi, prot iekļauties mūžizglītības procesā – patstāvīgais darbs; • kompetence – spēj nodrošināt pedagoģiskā procesa plānošanu, organizāciju un realizāciju profesionālajos mācību priekšmetos, uzstāties auditorijā, sagatavot prezentāciju – patstāvīgais darbs.
Kursa plāns
1 Profesionālo mācību priekšmetu mācību didaktiskie principi.
2 Izglītības, audzināšanas un attīstības vienotības realizācija stundā.
3 Pedagoģiskā procesa optimizācija profesionālo mācību priekšmetu stundās.
4 Darba vidē balstītu mācību organizācija.
5 Audzēkņu virzīšana karjeras veidošanai.
6 Mācību un audzināšanas metožu specifika un līdzekļi.
7 Profesionālo mācību priekšmeta nodarbību sagatavošana.
8 Mācību plānu un programmu veidošanas pieejas darba vidē balstītās mācībās.
9 Nodarbības tematiskā plāna izveide, nodarbību konspekti.
10 Prasības mūsdienīgai profesionālā priekšmeta stundai.
11 Audzēkņu mācību sasniegumu kontrole un novērtējums.
12 Audzēkņu darbu skates, konkursu, izstāžu, olimpiāžu organizēšanas un norises metodika.
14 Mācību līdzekļu un mācību grāmatu sastādīšanas un novērtēšanas metodika..
15 Metodisko materiālu gatavošana. 16 Audzēkņu gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam un kvalifikācijas darbam.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
80% lekciju un semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtots praktiskais darbs – sagatavots izvērstas nodarbības konspekts, sagatavots studiju darbs profesionālajā mācību priekšmetā un sagatavota prezentācija.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgais darbs - sagatavots izvērstas nodarbības konspekts.
Patstāvīgais darbs – sagatavots studiju darbs profesionālajā mācību priekšmetā (apjoms 20 lpp. iesniedz elektroniskā veidā). Patstāvīgais darbs – sagatavota prezentācija profesionālajā mācību priekšmetā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Sekmīgi izpildīti un noteiktajā laikā iesūtīti patstāvīgie darbi. Norādītajā laikā iesūtīts, atbilstoši prasībām veidots, sekmīgi nokārtots izvērstas nodarbības konspekts (līdz 3 lpp.).
Atbilstoši prasībām uzrakstīts, pareizi noformēts un pirms prezentācijas iesūtīts studiju darbs profesionālajā mācību priekšmetā (apjoms20 lpp. –iesniedz elektroniskā veidā).
Sagatavota un atbilstoši prasībām novadīta prezentācija. Eksāmena atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgajiem darbiem un prezentāciju.
Pamatliteratūra
1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Fišers R. Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa, 2005. 325 lpp. 3. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999 107 lpp. 4. Maslo I. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga: LU, 2006 186 lpp. 5. Lanka A. Arodpedagoģijas elementi. Rīga: RTU, 2003. 6. Dukulis, I. Apgūsim jauno Powerpoint!: Microsoft Office PowerPoint. 2003. Rīga: Turība, biznesa augstskola, 2006. 141 lpp
Papildliteratūra
1. Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Sk. internetā (12.11.2018.)
Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/08_mehanisms.pdf
2. Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā. Sk. internetā (27.11.2018.)
Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/01_SOC_partneru_lidzdaliba.pdf 3. Profesijas standarts. Sk. internetā (12.11.2018.) Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-048.pdf
Periodika un citi informācijas avoti
1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018.]. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-
Piezīmes
Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.