Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pērļotu izstrādājumu izgatavošana
Kursa kods Peda4042
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 10
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 22
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
pedagoģijas maģistrs, lekt. Zane Beitere-Šeļegovska

Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina ar rokdarbu tehniku, sākot no tās vēstures un iespējamajiem materiāliem līdz pērļotu izstrādājumu daudzveidībai. Praktiski tiek apgūtas dažādas pērļošanas tehnikas. Studiju kurss sniedz iespējas padziļināt prasmes, iemaņas netradicionālo tehnoloģiju paņēmienu apguvē, to radošā integrācijā mūsdienu vidē, mājturības nodarbībās skolā un ārpusklases nodarbībās, motivējot izprast pašgatavotu lietu vērtību.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas- izpratne par jaunu rokdarbu tehniku veidošanos, tās saistību ar esošajām tehnikām skolā; tekstildarbu sintēzes iespējām,rokdarbiem kā mākslu un līdzekli radošas, konkurētspējīgas personības attīstībā; latviešu tautas mākslas vērtību Eiropas kontekstā;
prasmes-prot orientēties jaunās rokdarbu tehnikās un radoši un mūsdienīgi tās pielietot apkārtējās vides dekorēšanā. Arvien meklē jaunas tehnikas un paņēmienus rokdarbu prasmju attīstīšanai. Prot pielietot informācijas tehnoloģijās iegūto kompetenci rokdarbu tehniku efektīvākai izmantošanai. Prot novērtēt tesktiltehnoloģiju kā mākslas lomu intelektuāli bagātas, radošas, harmoniskas un konkurētspējīgas personības veidošanā. kompetences-spēja radoši izmantot atsevišķas rokdarbu tehnikas un savstarpēji tās sintezēt, meklēt jaunus risinājumus papildinot esošās zināšanas. Spēja orientēties lielas informācijas klāstā un atrast sev nepieciešamo, patstāvīgi lietot zināšanas, prasmes un metodiskos materiālus pedagoģiskā darbībā
Kursa plāns
1 Ievads. Īss ieskats pērļošanas vēsturē. Pērļoti izstrādājumi. Materiālu daudzveidība un piemērotība
2 Kompozīcijas un krāsu mācības elementi pērļu vēršanā. Internetprogrammu izmantošana
3 Pērļu vēršanas tehnikas
4 Pērļu vēršana uz viena diega.
5 Pērļošana ar diviem diegiem. Ķēdīšu veidi. Piekariņu veidi
6 Pērļošana uz stieples
7 Lentveida pērļošana. Rakstu veidošana. Blīvā pērļošana. Sietiņš.Aušana ar pērlēm
8 Pērļotās un appērļotās pērles
9 Aukliņu pērļošana
10 Pērļošana ar tamboradatu
11 Pērļošana ar „lellīti”
12 Pērļu izšuvumi
13 Pērļu izšuvumi
14 Rotas ar lentām, sutažu
15 Tehniski paņēmieni 16 Pērļošanas tehniku iekļaušana mājturības nodarbībās skolā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vismaz 75% nodarbību apmeklējums. Apgūtas pērļošanas tehnikas, praktiski izgatavoti darbi no praktisko darbu saraksta un viens fantāzijas darbs ar tehnoloģisko karti atbilstoši izvirzītajām prasībām. Ieskaite ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Артамонова Е. В. Бисер. Практическое руководство. Москва: Эксмо, 2008., 271 с.
2. Bиркo E. Бисер. Москва: Эксмо, 2008., 63 с. 3. Хьюит Д. Бисероплетение. Практическая энциклопедия. Москва: Эксмо. 2008., 176 с.
Papildliteratūra
1. Internetprogramma kompozīciju veidošanai lentveida vai austajai pērļošanai. http://www.beader.org/designer.php [skatīts 21.07.2011] 2. Вирко Е. Бисер. Новые идеи для украшений и аксессуаров. Москва: Эксмо, 2008., 64 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls „Rokdarbu vācelīte”, ISSN 1822-2838 .
2. Žurnāls „Bead and Button” Publisher: Kalmbach Publishing Co. ISSN: 1072-4931. 3. Žurnāls „Bead style”, ISSN 1544-354x.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts studiju programmas Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā un mājas vide un informātika izglītībā izvēles kursu blokā.