Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Informātikas metodika
Kursa kods Peda4028
Zinātnes nozare Izglītības zinātnes
Zinātnes apakšnozare Skolas pedagoģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 17/06/2014
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Kārlis Veiss

Priekšzināšanas
InfT2038, Lietojumprogrammu paketes I
InfT2039, Lietojumprogrammu paketes II
Peda2023, Didaktika
Kursa anotācija
Studiju kurss veicina zināšanu ieguvi un to praktisku pielietošanu konkrētu tematu metodikas izstrādāšanai. Kursā padziļināti pēta valsts izglītības standartus informātikā, to realizācijai nepieciešamo metodisko un tehnisko nodrošinājumu, ieteicamos metodiskos materiālus un mācību līdzekļus. Kursā apgūst praktiskas iemaņas vingrinājumu, pārbaudes darbu, izdales materiālu un metodikas mācību stundām izstrādāšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - izpratne par informātikas metodikas teorijām un to izmantošanu praksē, par mācību stundu gatavošanu, mācību metodēm un skolēnu darbu vērtēšanu
• Prasmes - analizēt un izvērtēt metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās mācību procesam. Izvērtēt un izvēlēties piemērotākās mācību metodes un mācību grāmatas • Kompetence - spēj orientēties informātikas programmas izstrādē un izvērtēšanā, izstrādāt tematisko un kalendāro plānu; spēj saplānot un sagatavot informātikas stundu un izstrādāt metodisko nodrošinājumu informātikas stundais
Kursa plāns
1 Informātikas izglītības normatīvā bāze.
2 Valsts pamatizglītības obligātais saturs.
3 Informātikas standarts pamatizglītībā.
4 Informātikas programmu paraugi pamatizglītībā.
5 Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļi.
6 Mācību satura apguvei izmantojamās mācību metodes.
7 Mācību principi Informātikas priekšmetā.
8 Skolotāja personība un profesionālisms.
9 Skolēna personības attīstība.
10 Informātikas stundu formas.
11 Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana.
12 Tematiskais un laika plānojums mācību gadam.
13 Informātikas mācību stundas plāns.
14 Informātikas stundas metodiskais nodrošinājums.
15 Mācību stundas analīze un novērtējums. 16 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1. Apmeklētas auditoriju nodarbības.
2. Izstrādāti praktiskie darbi nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”. 3. Nokārtots rakstisks eksāmena darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā.
Pamatliteratūra
1. Informātikas mācību priekšmeta standarts [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=259125
2. Informātika: pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pamskolai/informatika.pdf
3. Veiss K. Informātika pamatskolā: 5.-7. klase: skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 88 lpp. 4. Veiss K. Informātika vidusskolā: skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 71 lpp.
Papildliteratūra
1. Veiss K. Informātika pamatskolai: 5. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 160 lpp.
2. Veiss K. Informātika pamatskolai: 6. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 126 lpp. 3. Veiss K. Informātika pamatskolai: 7. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 120 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Portāls "skolotājs.lv" [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://skolotajs.lv 2. Žurnāls "Skolas vārds" [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://skolasvards.lv/
Piezīmes
Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.