Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Iekļaujošā pedagoģija
Kursa kods Peda3032
Zinātnes nozare Pedagoģija (nav zn)
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 32
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Izglītības un mājsaimniecības institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Profesionālais maģistrs psiholoģijā, lekt. Laura Šīmane-Vīgante

Priekšzināšanas
Peda2030, Vispārīgā pedagoģija un psiholoģija
Peda2051, Didaktika I
Peda2052, Didaktika II
Peda2053, Didaktika III
Psih2029, Attīstības psiholoģija
Kursa anotācija
Iekļaujošā izglītība, tās attīstība, mērķi uzdevumi un pamatprincipi Eiropas un Latvijas kontekstā;
Atšķirīgi uzmanības un garīgās attīstības traucējumi to izglītības un saskarsmes specifika;
Sensorie defekti, kustību traucējumiem un to īpatnības, kas jāņem vērā izglītības procesā; Minoritāšu pārstāvju un indivīdu ar iedzimtām vai iegūtām slimībām integrāciju izglītības sistēmā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: Izprast garīgās attīstības traucējumu (dauna sindroms, autisms, aspergera sindroms u.c. ) un uzvedības traucējumu (UDS, UDHS, OKT u.c.) specifiku;
Teorētiski izprast iedzimtu un iegūtu slimību specifiku, kā arī valodas sistēmu traucējumus.
• Prasmes: Prast atšķirt un atpazīt teorētiski apgūtās diagnozes un traucējumus praksē, kā arī atpazīt un pielāgoties katra individuālajām īpašībām;
Prast pielietot integrējošās pedagoģijas metodes;
• Kompetence: Izstrādāt personīgo empātiju pret bērniem un jauniešiem, kuriem ir nepieciešama iekļaujošā izglītība; Prast atbilstoši sadarboties ar minoritāšu pārstāvjiem;
Kursa plāns
1 Iekļaujošās izglītības vēsturiski filozofisks un teorētisks pamats Eiropā;
2 Latvijas izglītības sistēmas iekļaujošās pedagoģijas kontekstā. Iekļaujošās pedagoģijas pamatprincipi izgl. iestādēs;
3 Izolācijas, segregācijas un integrācijas procesi iekļaujošās izglītības kontekstā;
4 Bērni un jaunieši ar uzvedības traucējumiem un mācību grūtībām;
5 Bērni un jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem. Garīgo atpalicību veidi un to individuālās atšķirības;
6 Autisms un aspergera sindroms: cēloņi, izpausmes un sociālā integrācija;
7 Bērni un jaunieši – citu rasu un tautību pārstāvji;
8 Seksuālās minoritātes (homoseksuāli, biseksuāli, transseksuāļi);
9 Reliģiskās minoritātes. Reliģijas ietekme bērna audzināšanā un izglītībā (musulmaņi, ebreji, budisti, hinduisti u.c.);
10 Bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem;
11 Bērni un jaunieši ar neārstējamām iedzimtām/ iegūtām slimībām (HIV, AIDS, cukura diabēts, C hepatīts, epilepsija u.c.);
12 Ielu bērni (bērni un jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm, bērnu namiem, krīzes centriem);
13 Bērni un jaunieši ar sensoriem traucējumiem un to integrācija mācību vidē;
14 Bērni un jaunieši ar valodas sistēmu traucējumiem (disleksija, disgrāfija);
15 Īpaši apdāvināti bērni un viņu izglītības apguves specifika; 16 Iekļaušanas procesi un metodes skolā un sabiedrībā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
75% lekciju un praktisko semināru apmeklējums; aktīva iesaiste diskusijās, sekmīgi nokārtots eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Freimanis I. Ieskats speciālās skolas darbā. Rīga: RaKa, 2007. 271 lpp.
2. Liepiņa S. Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 312 lpp.
3. Inclusive Education: a global agenda. Ed.by Pijl, S.J., Meijer, C.J.W., & Hegarty, S. London: Routledge, 2002. 4. Loreman T., Deppeler J., & Harvey D. Inclusive Education: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom. London: RoutledgeFalmer, 2005. 273 p.
Papildliteratūra
1. Andrēziņa R. Bērnu garīgā veselība. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2010. 42 lpp.
2. Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. Rīga: SAC, 2002. 391 lpp. 3. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoģijā. Rīga: RaKa, 2004. 112 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.unesco.org
2. http://inclusiveeducationpdresources.com/ 3. International Journal of Inclusive Education. Publishedby Taylor and Francis Group. ISSN (printed) 1360-3116. ISSN (electronic) 1464-5173.
Piezīmes
Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.